نویسنده = یحیی پرویزی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-65

اطهر کاوه؛ محمدحسین مهدیان؛ یحیی پرویزی؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسن مسیح آبادی