نویسنده = حسن خسروی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-76

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


2. تعیین حساسیت رسوبات دریاچة مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-60

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح


3. کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-98

لیلا بیابانی؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جعفر لطفی


4. اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1394، صفحه 13-24

حمیدرضا قره چایی؛ علی سلاجقه؛ مرجان نورالهی؛ حسن خسروی


5. بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی

دوره 3، شماره 5، بهار 1394، صفحه 40-52

میثم فریدونی؛ عباسعلی ولی؛ فاطمه پناهی؛ سید حجت موسوی؛ حسن خسروی


6. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 11-20

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی


7. ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 39-48

سید مهرداد طباطبائی‌فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو


8. تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی