نویسنده = حسین ملکی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-45

اسماعیل سهیلی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی


2. بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-53

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد