نویسنده = محمدعلی حکیم زاده اردکانی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

10.22034/jdmal.2020.44925

حسن فتحی زاد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ حمید سودائی زاده


2. برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2020.38470

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


3. مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-182

10.22034/jdmal.2019.36532

علی محمد قائمی نیا؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی