نویسنده = مهدیه تجملیان
تعداد مقالات: 2
1. برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


2. تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-35

مریم شمسایی؛ حمید سودائی‎زاده؛ مهدیه تجملیان