نویسنده = محمد رضا محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-85

عبدالرسول زارعی؛ محمد مهدی مقیمی؛ مهدی بهرامی؛ محمد رضا محمودی