نویسنده = حمیدرضا قره چایی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-24

حمیدرضا قره چایی؛ علی سلاجقه؛ مرجان نورالهی؛ حسن خسروی