نویسنده = محمد جعفر ناظم السادات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-27

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی