نویسنده = محمد امین اسدی زارچ
مقایسه عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22034/jdmal.2022.555130.1387

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ


بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-120

10.22034/jdmal.2021.246303

زهره ارجمندی هرات؛ محمد امین اسدی زارچ