نویسنده = خلیل قربانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-38

خلیل قربانی؛ اسماعیل ولیزاده؛ صدیقه برارخان‌پور