نویسنده = خالد احمدآلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر زغال‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت شناسی اسکنبیل کرمانی Calligonum bungei Boiss.

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-102

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدآلی؛ محمد جعفری؛ جمال احمدآلی؛ سلمان زارع