کلیدواژه‌ها = متغیرهای محیطی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-180

10.22034/jdmal.2020.38666

زینب جعفریان؛ مصطفی گلدان ساز؛ روجا صفاییان؛ علی سنبلی؛ منصوره کارگر