کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 3
1. نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica )

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-24

اصغر مصلح آرانی؛ عصمت جعفری؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ حمید سودایی زاده


2. تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi )

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-67

اصغر مصلح آرانی؛ نگین زاهدی؛ حمید سودایی زاده؛ حمید رضا عظیم ز اده