کلیدواژه‌ها = دما
شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22034/jdmal.2021.539412.1353

طوبی علیزاده؛ امیرحسین نیکفال؛ مجید رضایی بنفشه؛ رحمن شریفی


بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-46

10.22034/jdmal.2021.246298

الهام رفیعی ساردوئی؛ علی آذره؛ جواد رفیع شریف آباد؛ میثم جعفری گدنه