کلیدواژه‌ها = مناطق خشک
تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن و فرسایش خاک در منطقه جزینک سیستان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 87-100

10.22034/jdmal.2022.553384.1385

فرزاد طاهرخانی؛ عین اله روحی مقدم؛ علی صالحی


تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 87-102

10.22034/jdmal.2021.535788.1345

مرضیه اکبری؛ محمد تقی دستورانی؛ علی اکبر عباسی؛ فرشته رحیمی آغ چشمه


بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 21-36

10.22034/jdmal.2020.44927

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 161-178

10.22034/jdmal.2020.44937

سید محمد مهدی موسویان؛ عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی


مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 191-204

10.22034/jdmal.2020.44932

مریم باقرزاده همایی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی


تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2019.36528

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 87-98

10.22034/jdmal.2018.30664

اصغر زارع چاهوکی؛ فاطمه برزگر؛ علی زارع