کلیدواژه‌ها = ضایعات کارخانجات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮ ﻛﻮﭘﺎییﻧﻴﺎ؛ ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ افضلی