دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات کمیت و کیفیت تولید مراتع تحت شدت‌های مختلف چرای دام بر کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خبر بافت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.560409.1392

محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی؛ اسفندیار جهانتاب


شناسایی و تعیین طول دوره کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/jdmal.2022.560045.1391

ندا طهماسبی زاده؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری