دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 4 تا 6 آبان 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.539412.1353

طوبی علیزاده؛ امیرحسین نیکفال؛ مجید رضایی بنفشه؛ رحمن شریفی


3. ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (Salsola imbricata L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.131909.1299

میلاد دوست حسینی؛ حمید سودائی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمدرضا سرافراز؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


4. ارزیابی روش‌های شی‌گرا، پیکسل مبنا و شبکه عصبی در تهیه نقشه زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و منطق بولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.534277.1340

فاطمه کمالی؛ محمد منصورمقدم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد