دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی روش‌های شی‌گرا، پیکسل مبنا و شبکه عصبی در تهیه نقشه زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و منطق بولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.534277.1340

فاطمه کمالی؛ محمد منصورمقدم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد


بررسی عملکرد خصوصیات خاک تحت عملیات‌های ذخیره نزولات در مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22034/jdmal.2022.554711.1386

حامد احمدپور؛ اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی


مقایسه عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22034/jdmal.2022.555130.1387

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ


کاربرد حصیر. خرما Palma dactylifera L. در کاهش تلفات تبخیر آب در مناطق خشک (مطالعه موردی: سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.556387.1389

فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی