دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات کمیت و کیفیت تولید مراتع تحت شدت‌های مختلف چرای دام بر کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خبر بافت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.560409.1392

محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی؛ اسفندیار جهانتاب


ارزیابی تخریب اراضی با بهره‌گیری از مدل‌های خاک و بیابان‌زایی مبتنی بر مطالعات میدانی و داده‌های عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/jdmal.2022.562179.1396

احمد انتظاری زارچ؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ ابراهیم پذیرا


شناسایی و تعیین طول دوره کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/jdmal.2022.560045.1391

ندا طهماسبی زاده؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


تاثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های یک خاک شنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22034/jdmal.2022.563479.1398

نوازاله مرادی؛ رضوان مشتاق؛ حمید غلامی


مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی فلزات سنگین در مناطق خشک (مطالعه موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22034/jdmal.2023.1972534.1401

خدیجه خرمن دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه


ارزیابی کمّی توسعه بیابان‌زایی با استفاده از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اولیه در مناطق خشک شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22034/jdmal.2023.1982658.1403

شیما نیکو؛ محمد رحیمی؛ جمال دشتی؛ مرتضی اکبری


ردیابی منابع طوفان‌های گردوغبار غرب ایران (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22034/jdmal.2023.1973881.1402

رسول باقرآبادی؛ مظاهر معین الدینی