دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

ارزیابی روش‌های شی‌گرا، پیکسل مبنا و شبکه عصبی در تهیه نقشه زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و منطق بولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jdmal.2021.534277.1340

فاطمه کمالی؛ محمد منصورمقدم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد


بررسی عملکرد خصوصیات خاک تحت عملیات‌های ذخیره نزولات در مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22034/jdmal.2022.554711.1386

حامد احمدپور؛ اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی


مقایسه عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22034/jdmal.2022.555130.1387

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ


کاربرد حصیر. خرما Palma dactylifera L. در کاهش تلفات تبخیر آب در مناطق خشک (مطالعه موردی: سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.556387.1389

فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی


ارزیابی عوامل مؤثر بر طول مراحل فنولوژیک جو دیم در اقلیم نیمه‌خشک با بکارگیری تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.560761.1394

یونس خوشخو؛ نشاط جهان نمایی


بررسی تغییرات کمیت و کیفیت تولید مراتع تحت شدت‌های مختلف چرای دام بر کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خبر بافت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.560409.1392

محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی؛ اسفندیار جهانتاب


ارزیابی وضعیت تنوع زیستی محصولات زراعی مناطق بیابانی خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/jdmal.2022.561052.1395

حامد جوادی


ارزیابی تخریب اراضی با بهره‌گیری از مدل‌های خاک و بیابان‌زایی مبتنی بر مطالعات میدانی و داده‌های عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/jdmal.2022.562179.1396

احمد انتظاری زارچ؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ ابراهیم پذیرا