ارزیابی روش‌های شی‌گرا، پیکسل مبنا و شبکه عصبی در تهیه نقشه زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و منطق بولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه یزد گروه جغرافیا

2 کارشناس ارشد سنجش از دور، دانشگاه یزد

3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه یزد

4 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده

تهیه نقشه‌های زمین شناسی به کمک داده‌های میدانی و تفسیر عکس‌های هوایی به دلیل تنوع ساختاری زمین و مشکلاتی مانند دشواری دسترسی به بعضی مناطق، همیشه با خطا همراه بوده است. اما در دهه‌های گذشته استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کمک شایانی در افزایش دقت و سرعت تهیه نقشه‌های زمین شناسی داشته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قابلیت استفاده از تصاویر ماهواره لندست-8 و روش های طبقه‌بندی پیکسل مبنا و ‌شئ‌گرا در تهیه نقشه سازندهای زمین شناسی می‌باشد. در ابتدا با استفاده از پردازش‌های MNF, PCA و FCC عملیات بارزسازی جهت شناسایی سازندهای منطقه صورت گرفت. سپس تصاویر با استفاده از الگوریتم‌های شئ گرا که شامل طبقه‌بندی BAYES، SVM، KNN، DECISION TREE و RANDOM FOREST، شبکه عصبی شامل طبقه‌بندی ART MAP، RBF، MLP و SOM و پیکسل مبنا که شامل طبقه‌بندی حداکثر احتمال، حداقل فاصله، ماهالانوبیس و SAM می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت و میزان خطای هرکدام از روش‌ها با استفاده از منطق بولین و ضریب کاپا محاسبه گردید. نتایج نشان داد طبقه‌بندی حداکثر احتمال با ضریب کاپا 75% در دسته پیکسل مبنا، طبقه‌بندی آرتمپ فازی در روش شبکه عصبی با ضریب کاپا 72% و طبقه‌بندی بیز در روش شئ گرا با ضریب کاپا 82% بهترین نتایج را در بین سایر روش‌های مطالعه شده نشان دادند. که این نتایج کارآمدی روش‌های نامبرده شده را در شناسایی سازندهای زمین شناسی به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 17 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 27 آذر 1400