کاربرد حصیر. خرما Palma dactylifera L. در کاهش تلفات تبخیر آب در مناطق خشک (مطالعه موردی: سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، سمنان.

3 استاد دانشکده عمران-دانشگاه سمنان

10.22034/jdmal.2022.556387.1389

چکیده

هدر رفت آب از مخازن در کشور، به ویژه مناطق مرکزی و جنوب شرقی، به‌دلیل اقلیم خشک و دمای زیاد، قابل توجه است که این امر موجب تنش منابع آب کشور می‌شود. بنابراین، لازم است میزان تبخیر از سطح مخازن کاسته شود تا منابع آب قابل استفاده کشور حفظ شوند. در پژوهش حاضر، کارایی حصیر خرما Palma dactylifera L. با دو سطح پوشش 50 % و 100 % به‌عنوان پوشش‌های کاهنده تبخیر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد روش‌های مذکور بر کاهش تلفات آب، از تشت‌های تبخیر کلرادو در دانشگاه سمنان استفاده شد. کارایی پوشش‌های‌ نامبرده با سه تکرار و در مقایسه با شاهد به مدت 30 روز در فصول مختلف سال‌های 1398 و 1400 شمسی، با استفاده از روش مقایسه میانگین‌ها بررسی شد. بر طبق نتایج آزمون مقایسه میانگین داده‌ها به روش دانکن، پوشش‌های 50 % و 100 % به لحاظ تبخیر و دمای آب با شاهد اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد داشتند. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که در فصل بهار، تشت‌های با پوشش 50 % و 100 % حصیر به ترتیب کاهش تبخیری برابر با 9 % و 70 %، در فصل تابستان کاهش تبخیری برابر با صفر و 72 %، در فصل پاییز کاهش تبخیری برابر با 39% و 72% و در فصل زمستان نیز کاهش تبخیری برابر با 38 % و 78 % نسبت به شاهد نشان دادند. به طور کلی، حصیر خرما Palma dactylifera L. با پوشش 100 % در سطوح تشت‌های تبخیر کلرادو بهترین عملکرد را نشان داد. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر حاضر، انتظار می‌رود در مناطق خشک و بیابانی، جهت کاهش تبخیر از مخازن و استخرهای آب، پوشش حصیر خرما کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 مهر 1401