دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1393 
4. بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

صفحه 43-50

جواد غلامی طبسی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی سرپرست


5. نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه

صفحه 51-65

اطهر کاوه؛ محمدحسین مهدیان؛ یحیی پرویزی؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسن مسیح آبادی


6. تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران

صفحه 66-75

کامران کریمی؛ ریحانه مسعودی؛ سارا نخعی نژادفرد؛ بهناز زهتابیان