دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1393 
2. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

صفحه 11-20

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی


3. مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین

صفحه 21-36

بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ فاطمه منیری؛ بهناز زهتابیان