دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393 

مقالات علمی و پژوهشی

1. مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

صفحه 1-10

حسین آذرنیوند؛ حسن مداحی عارفی؛ جمال آریان؛ آذین زارعی


2. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

صفحه 11-20

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی


3. مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین

صفحه 21-36

بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ فاطمه منیری؛ بهناز زهتابیان