دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1392 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

صفحه 1-12

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی


3. قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی

صفحه 27-38

محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمدتقی کاشکی؛ مرتضی ابطحی