دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار 1394، صفحه 1-80 
2. بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق)

صفحه 14-25

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور


5. مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار

صفحه 53-64

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮ ﻛﻮﭘﺎییﻧﻴﺎ؛ ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ افضلی


6. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

صفحه 65-78

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان