دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 1-106 
9. مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

صفحه 107-112

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد