دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-129 
2. ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها

صفحه 13-27

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی


3. ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان

صفحه 28-42

حمید رضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی


5. تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi )

صفحه 57-67

اصغر مصلح آرانی؛ نگین زاهدی؛ حمید سودایی زاده؛ حمید رضا عظیم ز اده