دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-180 (12 مقاله) 

مقاله پژوهشی

1. برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ

صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2020.38470

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی