دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ

صفحه 1-14

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


12. تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی

صفحه 167-180

زینب جعفریان؛ مصطفی گلدان ساز؛ روجا صفاییان؛ علی سنبلی؛ منصوره کارگر