همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

حسن خسروی

بیابان‌زدایی دانشیار، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/en/~hakhosravi
hakhosravi@ut.ac.ir
+98 26 32223044

h-index:  

ویراستار ادبی نشریه

علی اکبر نظری سامانی

فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی دانشیار، دانشگاه تهران

aknazari@ut.ac.ir
+98-261-2223044-220

h-index:  

کارشناس نشریه

عاطفه جبالی

بیابان زدایی دانشجوی دکتری - دانشگاه یزد

at.jebali@stu.yazd.ac.ir

h-index: