نویسنده = ریحانه مسعودی
تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 66-75

10.22034/jdmal.2014.16660

کامران کریمی؛ ریحانه مسعودی؛ سارا نخعی نژادفرد؛ بهناز زهتابیان


بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 11-20

10.22034/jdmal.2014.17058

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی