نویسنده = محمدعلی حکیم زاده اردکانی
ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 53-62

10.22034/jdmal.2021.131909.1299

میلاد دوست حسینی؛ حمید سودائی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمدرضا سرافراز؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.22034/jdmal.2020.44925

حسن فتحی زاد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ حمید سودائی زاده


برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2020.38470

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی