نویسنده = سید زین العابدین حسینی
مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-76

10.22034/jdmal.2022.544682.1358

سارا میر احمدی؛ عباس احمدی؛ سید زین العابدین حسینی؛ نوراله عبدی؛ حمید ترنج زر


واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 29-46

10.22034/jdmal.2020.38474

مژده محمدی خشویی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سید زین العابدین حسینی


تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2019.36528

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد