نویسنده = حمیدرضا غفاریان مالمیری
پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 77-98

10.22034/jdmal.2022.548083.1372

محمد منصورمقدم؛ نگار نقی پور؛ ایمان روستا؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری