نویسنده = مرضیه رضایی
تعیین نقش تغییر کاربری اراضی بر توفان‌های گردوغبار در منطقۀ سیستان با پایۀ پیش‌بینی زنجیره مارکوف

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jdmal.2023.2011010.1437

علیرضا نورافر؛ حمید غلامی؛ نوازاله مرادی؛ وحید راهداری؛ مرضیه رضایی


بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-116

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 191-204

10.22034/jdmal.2020.44932

مریم باقرزاده همایی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی


مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1397، صفحه 65-81

10.22034/jdmal.2018.32324

سارا نخعی نژاد فرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ ماتیو تلفر؛ مرضیه رضایی