کلیدواژه‌ها = مودیس
پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 77-98

10.22034/jdmal.2022.548083.1372

محمد منصورمقدم؛ نگار نقی پور؛ ایمان روستا؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 21-36

10.22034/jdmal.2020.44927

عاطفه جبالی؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 43-56

10.22034/jdmal.2018.30661

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی