کلیدواژه‌ها = بیابان‌زایی
تعیین نقش تغییر کاربری اراضی بر توفان‌های گردوغبار در منطقۀ سیستان با پایۀ پیش‌بینی زنجیره مارکوف

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jdmal.2023.2011010.1437

علیرضا نورافر؛ حمید غلامی؛ نوازاله مرادی؛ وحید راهداری؛ مرضیه رضایی


کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-66

10.22034/jdmal.2021.534364.1341

ساره هاشم گلوگردی؛ عباسعلی ولی؛ محمد رضا شریفی


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی و خطر بیابان‌زایی در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 183-200

10.22034/jdmal.2021.243136

خسرو شهبازی؛ مسیب حشمتی؛ زهرا سعیدی فر


بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 40-52

10.22034/jdmal.2015.18329

میثم فریدونی؛ عباسعلی ولی؛ فاطمه پناهی؛ سید حجت موسوی؛ حسن خسروی


پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران)

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 17-30

10.22034/jdmal.2014.16656

غلامرضا راهداری؛ حسن خسروی؛ اکبر فخیره؛ علیرضا شهریاری؛ محمد رضا راهداری