کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (بررسی موردی: استان یزد)

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2019.247094

الهام مهدوی نژاد؛ سید زین العابدین حسینی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمد امین اسدی


بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 11-20

10.22034/jdmal.2014.17058

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی