کلیدواژه‌ها = لندست
بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-116

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی