موضوعات = پوشش گیاهی
بررسی برخی خصوصیات کارکردی و اکولوژیکی گونه اندمیک .Nepeta eremokosmos Rech.f و جایگاه حفاظتی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22034/jdmal.2024.2020288.1451

یونس عصری؛ مینا ربیعی؛ فاطمه سفیدکن


بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره‌گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 57-72

10.22034/jdmal.2023.2008607.1430

الهه زمانی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ سیدمهدی کلانتر؛ حمید سودائی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ اسرا کاپان اوغلو


پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-66

10.22034/jdmal.2022.548628.1374

وحید عظیمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ پیمان کرمی؛ مرتضی صابری