موضوعات = تغییر اقلیم
واکاوی روند دمای سطح زمین در ایران مرکزی به پایۀ سری‌ زمانی داده‌های ماهواره‌ای در طی سال‌های 1380 تا 1396

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 17-36

10.22034/jdmal.2023.2008659.1433

مریم ذوالفقاری؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی بلوچی؛ حمید گشتاسب؛ علی جهانی


ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-58

10.22034/jdmal.2023.2000984.1413

آمنه یحیوی دیزج؛ خدیجه جوان؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ازیرانی