دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی حساسیت تراز سفرۀ آب زیرزمینی دشت ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/jdmal.2023.2010827.1434

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


شناسایی عوامل موثر بر پذیرش گردشگری ورزشی در کویر (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22034/jdmal.2023.2012391.1439

الهه کهدوئی؛ فرزام فرزان؛ محبوبه عابدی سماکوش


بررسی انسجام سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش در بین دست‌اندرکاران سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی آبخوان دشت ایسین- هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/jdmal.2024.2018501.1448

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


تعیین مهمترین شاخصهای مقاومت سله و تأثیر آن بر کنترل فرسایش بادی در کانونهای گردوغبار خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/jdmal.2024.2017702.1445

احمد صادقی پور؛ عابد دانش؛ نادیا کمالی؛ حمیدرضا عباسی


بررسی برخی خصوصیات کارکردی و اکولوژیکی گونه اندمیک .Nepeta eremokosmos Rech.f و جایگاه حفاظتی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22034/jdmal.2024.2020288.1451

یونس عصری؛ مینا ربیعی؛ فاطمه سفیدکن