دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات کمیت و کیفیت تولید مراتع تحت شدت‌های مختلف چرای دام بر کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع خبر بافت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/jdmal.2022.560409.1392

محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی؛ اسفندیار جهانتاب


شناسایی و تعیین طول دوره کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/jdmal.2022.560045.1391

ندا طهماسبی زاده؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


تأثیر مدیریت زراعی بر خصوصیات رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (Cannabis sativa L.) در اقلیم نیمه‌خشک بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22034/jdmal.2023.1999270.1411

حامد جوادی؛ سید غلامرضا موسوی؛ نسرین فرهمند راد


بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی


بررسی اثر عوامل طبیعی و انسانی بر افت سفره‌ی آب زیرزمینی در دشت میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22034/jdmal.2023.2000814.1412

جعفر بهاری میمندی؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیلپور؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


ارزیابی تغییرات مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/jdmal.2023.2000984.1413

آمنه یحیوی؛ خدیجه Javan؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ازیرانی