نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • آب آبی برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 116-129]
 • آبخوان زیرزمینی بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-98]
 • آب زیرزمینی ارزیابی فنی اجرایی نقش‌سازه‌های کوچک بر توسعه منابع آب با رویکرد توسعه پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-38]
 • آب زیرزمینی رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • آب زیرزمینی ارزیابی متغیرهای موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی بر اساس تحلیل حساسیت (بررسی موردی: دشت قروه-دهگلان) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 1-13]
 • آب زیرزمینی ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 65-78]
 • آب زیرزمینی ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-11]
 • آب زیرزمینی تأثیر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 63-78]
 • آب سبز برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 116-129]
 • آب‌های زیرزمینی ارزیابی فرونشست زمین در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوری تداخل‌سنجی تفاضلی و سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 63-78]
 • آب و آبیاری تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-38]
 • آب و اقلیم ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • آب و هوا برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • آتریپلکس ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • آتریپلکس مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • آتریپلکس مقایسه مقدار تجمع عناصر، محتوی خاکستر و زیست توده چند گونه شورزی تحت آبیاری با آب دریا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 63-74]
 • آران بیدگل تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-38]
 • آزمون پارامتریک بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 71-85]
 • آزمون دانکن تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • آزمون روند تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-45]
 • آزمون روند بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • آزمون غیر پارامتریک بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 71-85]
 • آزمون من -کندال روند سرعت باد در ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 15-28]
 • آزمون من-کندال اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 13-24]
 • آزمون‌های آماری ارزیابی کمی گسترش بیابان‌زایی با بهره‌گیری از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اوّلیه در مناطق خشک شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 91-106]
 • آسیب‌پذیری برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • آشکارسازی تغییرات پیش‌بینی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر گسترش تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 51-66]
 • آلاینده‌های خاک بررسی ارتباط بین انباشت فلز سرب ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در آق‌قلا، گلستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-88]
 • آلاینده‌های کشاورزی مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-118]
 • آلودگی بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 14-25]
 • آلودگی مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-118]
 • آلودگی خاک رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-20]
 • آلودگی محیط زیست بررسی ارتباط بین انباشت فلز سرب ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در آق‌قلا، گلستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-88]
 • آنتوسیانین برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • آنتی اکسیدان بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابرکوه ارزیابی خطر فرسایش بادی دشت ابرکوه با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-32]
 • اَبَرمکعب رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-20]
 • احیاء مراتع تأثیر تنش‌های محیطی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویشی بذور سه گونه مرتعی قیچ، توت‌روباهی و علف‌شور در مناطق نیمه‌خشک استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • احیای پوشش گیاهی بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 43-50]
 • اختصاصیّت مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • اخلاق‌گرا برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 78-89]
 • اراضی رسی برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8 [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 33-48]
 • اراضی کشاورزی بررسی ارتباط بین انباشت فلز سرب ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در آق‌قلا، گلستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-88]
 • اراضی کشاورزی تأثیر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در منطقه لاسجرد، استان سمنان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 49-60]
 • ارتفاع گیاه تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 179-190]
 • ارزش بوم‌شناختی ارزیابی اثر شبکه جاده‌ها بر کاهش کیفیت زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص Vicinity Impact [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 37-56]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 78-89]
 • ارزیابی پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • ارزیابی ارزیابی فنی اجرایی نقش‌سازه‌های کوچک بر توسعه منابع آب با رویکرد توسعه پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-38]
 • ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی در ایران عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 54-77]
 • ارگ اشکذر تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-42]
 • ارگ کاشان کاربرد ویژگی‌های دانه‌بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای همگن براساس تحلیل‎های آماری دو و چند متغیره (مطالعه موردی: ارگ کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-26]
 • ارومیه بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 71-86]
 • اریبی نسبی بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه‌خشک زاگرس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-28]
 • اریفر مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 39-53]
 • ازت تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 125-136]
 • استان اصفهان ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-56]
 • استان تهران مقایسه و کاربرد دو شاخص بارش استاندارد شده و بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده برای ارزیابی وضعیت خشکسالی هواشناسی در استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 77-90]
 • استان چهارمحال و بختیاری آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات پوشش اراضی در حوزۀ آبخیز سفیددشت –بروجن با به کارگیری سلول خودکار مارکوف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 111-124]
 • استان فارس اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 13-24]
 • استان یزد بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-98]
 • استبرق مقایسه کارایی‌ مایه تلقیح قارچ میکوریزی آربسکولار و ریزوباکتری محرک رشد گیاهی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص کیفی نهال‌های‌ استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 51-64]
 • استحصال سیلاب تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 87-102]
 • استخراج گیاهی مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی عناصر سمی در مناطق خشک (بررسی موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 55-80]
 • استفاده مؤثر مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-106]
 • استقرار نهال اثر بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری Pseudomonas putida (Trevisan) بر روند رشد نهال گیاه دارویی استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • اسکنبیل بررسی فلور بیابان لوت در خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 137-152]
 • اشتغال تحلیل اثر خشکسالی بر تاب‌آوری جوامع انسانی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-92]
 • اشکذر بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • اصفهان پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-160]
 • اصلاح کننده خاک تأثیر صفحه‌های جاذب‌الرطوبه بر رشد گونه سیاه تاغHaloxilon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl در پلایاهای شور (مطالعه موردی، فساران اصفهان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 79-90]
 • اصلاح مرتع بررسی روش‌های ذخیرة نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار اولیة گونه Astragalus squarrosus در استان یزد (بررسی موردی: مراتع کالمند بهادران) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-50]
 • افت ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 65-78]
 • افت آب زیرزمینی تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 66-75]
 • اقاقیا بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 107-118]
 • اقتصاد تحلیل اثر خشکسالی بر تاب‌آوری جوامع انسانی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-92]
 • اقلیم ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • اقلیم ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-115]
 • اقلیم ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-72]
 • اقلیم خشک تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 125-136]
 • اکسین نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica ) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-24]
 • اکولوژی فردی بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 103-116]
 • الگوریتم بازیابی ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 13-27]
 • الگوریتم بیشینه احتمال بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 95-116]
 • الگوی پوشش گیاهی بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-148]
 • الگوی دمایی مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 107-112]
 • الگوی طبقه بندی ترکیبی بازنگری پهنه‌های اقلیمی شمال شرق ایران بر پایة کاربرد تلفیقی تغییر شاخص خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • الگوی مکانی تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 19-32]
 • املاح هوابرد مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 171-182]
 • امنیت ‌محیط‌زیستی ارتقای سیاست‌گذاری کمّی در برقراری امنیت محیط زیستی بر پایه چارچوب راهبردی-پایدار (بررسی موردی؛ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • انار تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 125-136]
 • انتقال آب بین‌حوضه‌ای بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • اندام‌های هوایی بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-12]
 • اندام هوایی تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر برخی صفت‌های‌ فیزیولوژیک و عملکردی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • انرژی ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 28-42]
 • انرژی خورشیدی مکان‌یابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 61-74]
 • انرژی متابولیسمی بررسی تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقة خبر بافت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-94]
 • انشعابات ساقه اصلی تأثیر مدیریت زراعی بر ویژگی‌های رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (.Cannabis sativa L) در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]
 • انعکاس طیفی کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 49-66]
 • انگشت‌نگاری تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-42]
 • اولویت بندی تعیین مکانهای مناسب احداث سدزیرزمینی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 73-84]
 • ایده‌آل مثبت تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-76]
 • ایران قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • ایستگاه سرارود تعیین عوامل مؤثر بر دورۀ زمانی فنولوژی جو دیم در اقلیم نیمه‌خشک بر پایۀ تحلیل مؤلفه‌های اصلی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]

ب

 • باد 120روزه تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-88]
 • باد فرساینده ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 28-42]
 • باد فرساینده ارزیابی خطر فرسایش بادی دشت ابرکوه با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-32]
 • بادمجان تأثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های خاک شنی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 81-92]
 • بادهای طوفان‌زا تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-88]
 • بارش پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 12-25]
 • بارش بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-90]
 • بارش بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 99-111]
 • بارش بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • بارش بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 103-120]
 • بارش مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • بارش بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارش ماهواره‌ای بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه‌خشک زاگرس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-28]
 • بارش و دما ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 54-69]
 • بارندگی بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • بافر بررسی رابطۀ شاخص غبارناکی با برخی از متغیرهای اقلیمی، شاخص پوشش گیاهی و تیپ‌های اراضی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 93-108]
 • باکتری‌های محرک رشد اثر بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری Pseudomonas putida (Trevisan) بر روند رشد نهال گیاه دارویی استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • باندهای حرارتی بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 57-70]
 • برنامه‌ریزی راهبردی ارتقای سیاست‌گذاری کمّی در برقراری امنیت محیط زیستی بر پایه چارچوب راهبردی-پایدار (بررسی موردی؛ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • برنامه‌ریزی سناریو ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • برنامه‌ریزی نظام‌مند حفاظت ارزیابی اثر شبکه جاده‌ها بر کاهش کیفیت زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص Vicinity Impact [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 37-56]
 • بلوچستان تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-96]
 • بلوچستان ارزیابی راهکار کاربرد متانول برای افزایش مقاومت به خشکی گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در مناطق بیابانی ایرانشهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 37-52]
 • بنیه بذر تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 27-35]
 • بنیه بذر اثر نسبت‌های مختلف آب دریا بر شاخص‌های جوانه‌‌زنی و صفات مورفو- فیزیولوژیک استبرق در شرایط آزمایشگاهی و نهالستانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 133-148]
 • بهره‌برداری ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-178]
 • بوم‌سازگان تأثیر شیوه‌های ذخیرۀ بارش بر ویژگی‌های خاک مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 37-48]
 • بوم‌شناسی سیمای سرزمین ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 46-56]
 • بیابان قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • بیابان تأثیر صفحه‌های جاذب‌الرطوبه بر رشد گونه سیاه تاغHaloxilon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl در پلایاهای شور (مطالعه موردی، فساران اصفهان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 79-90]
 • بیابان‌زایی پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • بیابان‌زایی بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 40-52]
 • بیابان‌زایی تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-38]
 • بیابان‌زایی بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-90]
 • بیابان‌زایی مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-118]
 • بیابان‌زایی مدل سازی اکولوژیکی تناسب اراضی برای احیاء مناطق بیابانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی (مطالعه موردی: زهکلوت، کرمان) [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 47-62]
 • بیابان‌زایی بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی و خطر بیابان‌زایی در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 183-200]
 • بیابان‌زایی بهره‌گیری از شاخص لنکستر برای واکاوی فعالیت تپه‌های ماسه‌ای در مناطق خشک و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر آن (بررسی موردی: منطقۀ بوئین زهرا، قزوین) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-16]
 • بیابان‌زایی کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 49-66]
 • بیابان زایی ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • بیابان زایی بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 14-25]
 • بیابانزایی شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های مؤثر بر مشارکت جوامع روستایی در اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ محمد‌شاهکرم شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]
 • بیابان‌زدایی تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-76]
 • بیابان‌زدایی تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 87-102]
 • بیابان‍زدایی مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 53-64]
 • بیابانزدایی ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • بیابان‌های ساحلی اثر بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری Pseudomonas putida (Trevisan) بر روند رشد نهال گیاه دارویی استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • بیابانی شدن پیش‌بینی پراکنش گونة Artemisia sieberi Besser تحت تأثیر تغییر اقلیم در مراتع استپی و نیمه-استپی ایران- تورانی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • بیش‌اندوز مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی عناصر سمی در مناطق خشک (بررسی موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 55-80]
 • بیلان آب بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-98]
 • بیولوژیک تأثیر تنش‌های محیطی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویشی بذور سه گونه مرتعی قیچ، توت‌روباهی و علف‌شور در مناطق نیمه‌خشک استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • بیومس اثر بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری Pseudomonas putida (Trevisan) بر روند رشد نهال گیاه دارویی استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]

پ

 • پارامتر اقلیمی بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 17-36]
 • پارامتر کمکی مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • پارامترهای اقلیمی بهره‌گیری از شاخص لنکستر برای واکاوی فعالیت تپه‌های ماسه‌ای در مناطق خشک و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر آن (بررسی موردی: منطقۀ بوئین زهرا، قزوین) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-16]
 • پایداری سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 35-45]
 • پایداری بوم‌نظام تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن و فرسایش خاک در منطقه جزینک سیستان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 87-100]
 • پایداری خاکدانه بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-148]
 • پتاسیم تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi ) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-67]
 • پتاسیم نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica ) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-24]
 • پتانسیل آب برگ بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 107-118]
 • پخش سیلاب تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • پخش سیلاب بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 26-34]
 • پخش سیلاب تأثیر رسوبگذاری سیلاب بر تغییرات ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک سطحی دشت آبدالان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • پخش سیلاب تأثیر شیوه‌های ذخیرۀ بارش بر ویژگی‌های خاک مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 37-48]
 • پراکسیداز ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-62]
 • پراکنش مکانی بررسی ساختار، الگوی پراکنش و تجدید حیات در جنگل‌های بیابانی منطقه طراده، کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-100]
 • پرسپترون چندلایه مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • پرسپترون چندلایه ارزیابی تطبیقی مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]
 • پرسشنامه ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • پرولین مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • پرولین تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi ) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-67]
 • پرولین نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica ) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-24]
 • پرولین ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-62]
 • پرولین تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر برخی صفت‌های‌ فیزیولوژیک و عملکردی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • پرولین مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • پریستلی تیلور ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 39-58]
 • پسآب ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • پساب بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 14-25]
 • پلانت‌بک تأثیر صفحه‌های جاذب‌الرطوبه بر رشد گونه سیاه تاغHaloxilon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl در پلایاهای شور (مطالعه موردی، فساران اصفهان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 79-90]
 • پلایای بجستان ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 91-106]
 • پلایای گاوخونی بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 90-107]
 • پنجره مجزا مقایسۀ دقت روش‌های مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ‌ لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 15-34]
 • پنمن مونتیث فائو استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-12]
 • پنیرک بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-12]
 • پهنه‌بندی ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهره‎گیری از درون‌یابی مکانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-76]
 • پهنه‌بندی پهنه‌بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره‌‎گیری از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل‌آباد) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-76]
 • پهنه‌بندی بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 21-36]
 • پوشش اراضی توزیع مکانی و پایداری رسوبات انباشته شده اطراف .Salvadora persica L و .Alhaji camelorum L و مدل‌سازی پیش بینی تغییر آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 39-52]
 • پوشش سطحی مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 107-112]
 • پوشش/کاربری اراضی پیش‌بینی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر گسترش تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 51-66]
 • پوشش گیاهی ارزیابی فنی اجرایی نقش‌سازه‌های کوچک بر توسعه منابع آب با رویکرد توسعه پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-38]
 • پوشش گیاهی ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 46-56]
 • پوشش گیاهی ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-56]
 • پوشش گیاهی بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 103-116]
 • پوشش گیاهی تأثیر درختچه گز Ledeb. Tamarix ramosissima بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و ترسیب کربن خاک‌های بیابانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 93-106]
 • پوشش گیاهی بررسی قابلیت داده‌های باند L داده‌های رادار دهانه مصنوعی پالسار برای تهیه نقشه پوشش زمین [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 23-38]
 • پوشش گیاهی بهبود یافته پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 77-98]
 • پیامدگرا برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 78-89]
 • پیتینگ بررسی روش‌های ذخیرة نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار اولیة گونه Astragalus squarrosus در استان یزد (بررسی موردی: مراتع کالمند بهادران) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-50]
 • پیش‌بینی ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-62]
 • پیش‌بینی مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • پیش‌بینی بارش ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهره‌گیری از مدل RUSLE-3D و سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 119-132]
 • پیش‌بینی تغییرات پیش‌بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل زنجیره‌ای مارکوف (بررسی موردی: حوضة دویرج، استان ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 61-76]
 • پیش بینی خشکسالی بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 71-85]
 • پیش تیمار تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-96]

ت

 • تابش خالص تعیین عوامل مؤثر بر دورۀ زمانی فنولوژی جو دیم در اقلیم نیمه‌خشک بر پایۀ تحلیل مؤلفه‌های اصلی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • تابش مادون‌قرمز شناسایی و تعیین طول دورۀ کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل2 [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]
 • تابع G تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 19-32]
 • تابع ارزیابی استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-12]
 • تابع تعیین اعتبار استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-12]
 • تابع تولیدکننده استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-12]
 • تابع همبستگی نشان‌دار تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 19-32]
 • تاج پوشش گیاهی تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • تاغ ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • تاغ بررسی فلور بیابان لوت در خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 137-152]
 • تاغ زار بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • تالاب گاوخونی پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-160]
 • تالاب هامون ارائه مدل حساسیت به فرسایش بادی با بهره‌گیری از روش ارزیابی چند معیاره در پناهگاه حیات وحش هامون [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 39-54]
 • تبخیر و تعرق ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 54-69]
 • تبخیر و تعرق تخمین ضریب گیاهی و رابطه KC-NDVI گیاه پسته (Pistacia vera L.) با بهره گیری از سنجش از دور درحاشیه کویر ابرکوه یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 101-120]
 • تبخیر و تعرّق بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی و خطر بیابان‌زایی در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 183-200]
 • تبخیر و تعرق پتانسیل بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-90]
 • تبخیر و تعرق پتانسیل بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 103-120]
 • تبخیروتعرق پتانسیل مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • تپه باستانی میل ورامین مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • تپه ماسه‌ای ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-72]
 • تپه ماسه روان ارزیابی تأثیر زغال‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت شناسی اسکنبیل کرمانی Calligonum bungei Boiss. [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-102]
 • تپه‌های ماسه‌ای کاربرد ویژگی‌های دانه‌بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای همگن براساس تحلیل‎های آماری دو و چند متغیره (مطالعه موردی: ارگ کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-26]
 • تثبیت خاک مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 53-64]
 • تجمع رسوبات بادی کاربرد سرباره فولادسازی در تثبیت خاک‏های فرسایش پذیر (بررسی موردی: منطقه هرند) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • تحلیل چندمتغیره کاربرد ویژگی‌های دانه‌بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای همگن براساس تحلیل‎های آماری دو و چند متغیره (مطالعه موردی: ارگ کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-26]
 • تحلیل حساسیت ارزیابی متغیرهای موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی بر اساس تحلیل حساسیت (بررسی موردی: دشت قروه-دهگلان) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 1-13]
 • تحلیل حساسیت مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 84-95]
 • تحلیل حساسیت بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • تحلیل خوشه‌ای نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-65]
 • تحلیل روند اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 13-24]
 • تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات خشکسالی هواشناسی در ایران تحت‌ تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 153-163]
 • تحلیل روند بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 71-86]
 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین مکانهای مناسب احداث سدزیرزمینی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 73-84]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی مدل سازی اکولوژیکی تناسب اراضی برای احیاء مناطق بیابانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی (مطالعه موردی: زهکلوت، کرمان) [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 47-62]
 • تحلیل عاملی نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-65]
 • تحلیل عملکرد چشم انداز سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 35-45]
 • تحلیل مؤلفه‎‌های اصلی تحلیل اثر خشکسالی بر تاب‌آوری جوامع انسانی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-92]
 • تحلیل همبستگی پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-160]
 • تخریب خاک ارزیابی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل‌ جهانی ارزیابی تخریب خاک و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • تخریب سرزمین ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-170]
 • تخریب سرزمین آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات پوشش اراضی در حوزۀ آبخیز سفیددشت –بروجن با به کارگیری سلول خودکار مارکوف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 111-124]
 • تخریب سرزمین شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 21-38]
 • تخریب سرزمین ارزیابی کمی گسترش بیابان‌زایی با بهره‌گیری از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اوّلیه در مناطق خشک شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • تداخل‎سنجی پهنه‌بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره‌‎گیری از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل‌آباد) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-76]
 • تراز تجارت برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 116-129]
 • تراکم بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 43-50]
 • ترانسکت ارزیابی کارایی روش‌های AHP و AHPگروهی در انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای جهت تثبیت ماسه‌های روان (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)‏ [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • ترسیب کربن مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • ترکیبات فنولی بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکیب خطی وزن‌دار ارائه مدل حساسیت به فرسایش بادی با بهره‌گیری از روش ارزیابی چند معیاره در پناهگاه حیات وحش هامون [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 39-54]
 • ترکیب خطی وزنی مدل سازی اکولوژیکی تناسب اراضی برای احیاء مناطق بیابانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی (مطالعه موردی: زهکلوت، کرمان) [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 47-62]
 • ترکیب‌های ثانوی تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-96]
 • ترویج کشاورزی نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 46-57]
 • تشت تبخیر کلرادو بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-96]
 • تصاویر لندست پیش‌بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل زنجیره‌ای مارکوف (بررسی موردی: حوضة دویرج، استان ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 61-76]
 • تصاویر ماهواره‌ای ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-62]
 • تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی فرونشست زمین در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوری تداخل‌سنجی تفاضلی و سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 63-78]
 • تصاویر ماهوراه‌ای ارزیابی قابلیت داده‌های سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی متغیرهای موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی بر اساس تحلیل حساسیت (بررسی موردی: دشت قروه-دهگلان) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 1-13]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری TOPSIS و VIKOR در مکان‌یابی پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان تایباد) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 169-182]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-76]
 • تعلیقه تأثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های خاک شنی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 81-92]
 • تغذیه آبخوان کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری TOPSIS و VIKOR در مکان‌یابی پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان تایباد) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 169-182]
 • تغییرات پوشش سرزمین ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده‌های ASTER و ETM+ (بررسی موردی: دشت مروست، استان یزد) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]
 • تغییرات مکانی بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • تغییر اقلیم ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-11]
 • تغییر اقلیم پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 12-25]
 • تغییر اقلیم بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-38]
 • تغییر کاربری اراضی بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 40-52]
 • تغییر کاربری اراضی ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-170]
 • تغییر کاربری اراضی بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • تغییرکاربری/ پوشش زمین پیش‌بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل زنجیره‌ای مارکوف (بررسی موردی: حوضة دویرج، استان ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 61-76]
 • تلقیح باکتری تأثیر بایوپرایمینگ بذر بر برخی از ویژگی‌های جوانه‎‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-64]
 • تمایل به پرداخت برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 78-89]
 • تناسب رویشگاه پیش‌بینی پراکنش گونة Artemisia sieberi Besser تحت تأثیر تغییر اقلیم در مراتع استپی و نیمه-استپی ایران- تورانی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • تنش بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش آبی بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 107-118]
 • تنش اسمزی تأثیر بایوپرایمینگ بذر بر برخی از ویژگی‌های جوانه‎‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-64]
 • تنش خشکی ارزیابی راهکار کاربرد متانول برای افزایش مقاومت به خشکی گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در مناطق بیابانی ایرانشهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 37-52]
 • تنش شوری برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • تنش محیطی تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر برخی صفت‌های‌ فیزیولوژیک و عملکردی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • تنفس پایه تأثیر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در منطقه لاسجرد، استان سمنان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 49-60]
 • تنوع اقلیمی بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 17-36]
 • تنوع و تراکم گیاهان تأثیر رسوبگذاری سیلاب بر تغییرات ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک سطحی دشت آبدالان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • توابع ریاضی واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-46]
 • توپوگرافی برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • توده آمیخته بررسی ساختار، الگوی پراکنش و تجدید حیات در جنگل‌های بیابانی منطقه طراده، کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-100]
 • توزیع تحلیل منطقه‌ای حداکثر بارش‌های 24 ساعته با استفاده از گشتاورهای خطی در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 37-52]
 • توسعه اقتصادی مکان‌یابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 61-74]
 • توسعه کشاورزی ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-170]
 • توفان بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 21-36]
 • توفان گرد و غبار ارائه مدل حساسیت به فرسایش بادی با بهره‌گیری از روش ارزیابی چند معیاره در پناهگاه حیات وحش هامون [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 39-54]
 • تولید مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-106]
 • تولید خالص اولیه ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-56]
 • تولید گیاهی اثر بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری Pseudomonas putida (Trevisan) بر روند رشد نهال گیاه دارویی استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 35-50]
 • تیپ جنگل بررسی ساختار، الگوی پراکنش و تجدید حیات در جنگل‌های بیابانی منطقه طراده، کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-100]
 • تیمار دفن نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica ) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-24]

ج

 • جزیره حرارتی پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 77-98]
 • جمعیت برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • جنگل تصادفی پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 53-66]
 • جنگل‎کاری بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-98]
 • جنوب شرق شاهرود.‏ ارزیابی کارایی روش‌های AHP و AHPگروهی در انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای جهت تثبیت ماسه‌های روان (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)‏ [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • جوامع شهری تحلیل اثر خشکسالی بر تاب‌آوری جوامع انسانی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-92]
 • جوانه‌زنی بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 103-116]
 • جوانه‌زنی بذر تأثیر بایوپرایمینگ بذر بر برخی از ویژگی‌های جوانه‎‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-64]
 • جیرفت مدل سازی اکولوژیکی تناسب اراضی برای احیاء مناطق بیابانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی (مطالعه موردی: زهکلوت، کرمان) [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 47-62]

چ

 • چای ترش تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-96]
 • چرای شدید بررسی تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقة خبر بافت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-94]
 • چرخه عناصرغذایی سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 35-45]

ح

 • حاصلخیزی خاک تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 87-102]
 • حد آستانه پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 53-66]
 • حداکثر احتمال بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 57-70]
 • حداکثر احتمال مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-81]
 • حریم حفاظتی مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • حساسیّت مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • حساسیت پوشش گیاهی ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-178]
 • حفاظت آب بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-96]
 • حفاظت خاک بررسی ویژگی‌های پوشش گیاهی گونه‌های گیاهی سازگار با حفاظت خاک مارن‌های شهرستان کاشان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-76]
 • حوزه درودزن تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-45]

خ

 • خاک قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • خاکشناسی برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • خدمات بوم‌نظام تحلیل اثر خشکسالی بر تاب‌آوری جوامع انسانی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-92]
 • خشک بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 36-53]
 • خشکسالی بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 36-53]
 • خشکسالی نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 46-57]
 • خشکسالی داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-14]
 • خشکسالی شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های مؤثر بر مشارکت جوامع روستایی در اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ محمد‌شاهکرم شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]
 • خشکسالی مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • خشکه‌رود شناسایی روش موفق کاشت تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • خشکی تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-96]
 • خشکی تأثیر تنش‌های محیطی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویشی بذور سه گونه مرتعی قیچ، توت‌روباهی و علف‌شور در مناطق نیمه‌خشک استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • خشکیدگی پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-160]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کانی‌شناسی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده غبارهای ریزشی در غرب استان تهران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • خطای جذر میانگین مربعات بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه‌خشک زاگرس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-28]
 • خلیج‌فارس ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 13-27]
 • خلیج فارس اثر نسبت‌های مختلف آب دریا بر شاخص‌های جوانه‌‌زنی و صفات مورفو- فیزیولوژیک استبرق در شرایط آزمایشگاهی و نهالستانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 133-148]
 • خوارزمیک سبال تخمین ضریب گیاهی و رابطه KC-NDVI گیاه پسته (Pistacia vera L.) با بهره گیری از سنجش از دور درحاشیه کویر ابرکوه یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 101-120]
 • خودهمبستگی اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 13-24]
 • خورشید مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-106]
 • خوشه بندی وارد تحلیل منطقه‌ای حداکثر بارش‌های 24 ساعته با استفاده از گشتاورهای خطی در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 37-52]

د

 • داده‌کاوی شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 21-38]
 • دالان فرسایشی ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 28-42]
 • دانه‌بندی خاک تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن و فرسایش خاک در منطقه جزینک سیستان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 87-100]
 • دانه‌بندی رسوبات تعیین حساسیت رسوبات دریاچة مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 49-60]
 • دبی بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 99-111]
 • درجه روز رشد تعیین عوامل مؤثر بر دورۀ زمانی فنولوژی جو دیم در اقلیم نیمه‌خشک بر پایۀ تحلیل مؤلفه‌های اصلی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • درصد پوشش گیاهی بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 26-34]
 • درصد جوانه‌زنی تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 27-35]
 • درون‌یابی تحلیل و پهنه‌بندی مقدار بیشینه بارش روزانه ایران با استفاده از توزیع ویکبای و تکنیک زمین آمار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 75-92]
 • درون‌یابی بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 95-116]
 • دریاچه ارومیه ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 15-30]
 • دریاچه نمک بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 40-52]
 • دستگاه تونل باد بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 70-83]
 • دشت آسپاس رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • دشت سیستان بررسی قابلیت داده‌های باند L داده‌های رادار دهانه مصنوعی پالسار برای تهیه نقشه پوشش زمین [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 23-38]
 • دشت کرمان-باغین ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-11]
 • دشت گرمسار بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • دشت مهران تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 66-75]
 • دشت یزد- اردکان ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • دشت یزد-اردکان مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 171-182]
 • دگر آسیبی (آللوپاتی) بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-12]
 • دلفی ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • دما بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 99-111]
 • دما بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • دما شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 55-70]
 • دما بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دمای بیشینه پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 12-25]
 • دمای سطح مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 107-112]
 • دمای سطح زمین مقایسۀ دقت روش‌های مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ‌ لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 15-34]
 • دمای کمینه پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 12-25]
 • دمای هوا مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 107-112]
 • دهلران تأثیر درختچه گز Ledeb. Tamarix ramosissima بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و ترسیب کربن خاک‌های بیابانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 93-106]
 • دورکاوی بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 40-52]
 • دوره بازگشت تحلیل و پهنه‌بندی مقدار بیشینه بارش روزانه ایران با استفاده از توزیع ویکبای و تکنیک زمین آمار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 75-92]
 • دوگنبدان تأثیر رسوبگذاری سیلاب بر تغییرات ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک سطحی دشت آبدالان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • دویرج پیش‌بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل زنجیره‌ای مارکوف (بررسی موردی: حوضة دویرج، استان ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 61-76]
 • دیاگرام پایپر تأثیر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 63-78]
 • دیاگرام شولر تأثیر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 63-78]
 • دید افقی بررسی توزیع عمودی رسوبات بادی توفان‌های گرد و غبار در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 121-138]

ذ

 • ذخیره کربن شناسایی روش موفق کاشت تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • ذخیرۀ کربن آلی خاک تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن و فرسایش خاک در منطقه جزینک سیستان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 87-100]
 • ذرات معلق ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 13-27]
 • ذرات معلق شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 55-70]

ر

 • راندمان آبیاری ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-170]
 • رخساره ژئومرفولوژی ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-72]
 • رخساره‌های ژئومرفولوژی بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 70-83]
 • رخسارۀ هیدروژئوشیمیایی تأثیر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 63-78]
 • ردیاب تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-42]
 • رسوب ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • رسوب تأثیر رسوبگذاری سیلاب بر تغییرات ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک سطحی دشت آبدالان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • رسوبات بادی ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 28-42]
 • رسیدگی فیزیولوژیک تأثیر مدیریت زراعی بر ویژگی‌های رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (.Cannabis sativa L) در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]
 • رطوبت خاک بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 90-107]
 • رطوبت خاک شناسایی روش موفق کاشت تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • رطوبت سطحی خاک ارزیابی خطر فرسایش بادی دشت ابرکوه با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-32]
 • رطوبت نسبی بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی و خطر بیابان‌زایی در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 183-200]
 • رطوبت نسبی شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 55-70]
 • رگرسیون چندمتغیره خطی عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 54-77]
 • رگرسیون خطی بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • رگرسیون گام به گام نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-65]
 • رگرسیون مولفۀ اصلی بررسی قابلیت شاخص‌های بیوفیزیک ماهواره‌ای اجزای تعادل انرژی و تبخیر و تعرق واقعی در ارزیابی تغییرات رطوبتی خاک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 93-110]
 • رنگدانه‌های فتوسنتز تأثیر بایوپرایمینگ بذر بر برخی از ویژگی‌های جوانه‎‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-64]
 • روش ARAS تعیین مکانهای مناسب احداث سدزیرزمینی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 73-84]
 • روش TFPW اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 13-24]
 • روش ایستگاهی تحلیل منطقه‌ای حداکثر بارش‌های 24 ساعته با استفاده از گشتاورهای خطی در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 37-52]
 • روش پریرا ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • روش رینارد ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • روش شکست طبیعی داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-14]
 • روش غیرپارامتریک من‌کندال بازنگری پهنه‌های اقلیمی شمال شرق ایران بر پایة کاربرد تلفیقی تغییر شاخص خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • روش فیزیکی بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-96]
 • روش معکوس وزنی فاصله داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-14]
 • روش نروفازی مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 84-95]
 • روند بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 36-53]
 • روند بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-38]
 • روند بیابان‌زایی بازنگری پهنه‌های اقلیمی شمال شرق ایران بر پایة کاربرد تلفیقی تغییر شاخص خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • روند تغییر بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی و خطر بیابان‌زایی در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 183-200]
 • روند زمانی ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 54-69]
 • روند نوآورانه ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 39-58]
 • روندیابی روند سرعت باد در ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 15-28]
 • ری مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • ریپینگ شناسایی روش موفق کاشت تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • ریزگرد برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 96-106]
 • ریز مقیاس سازی ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 15-30]
 • ریزمقیاس‌نمایی تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات خشکسالی هواشناسی در ایران تحت‌ تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 153-163]
 • ریزمقیاس‌نمایی بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • ریزمقیاس نمایی ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهره‌گیری از مدل RUSLE-3D و سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 119-132]

ز

 • زادآوری بررسی ساختار، الگوی پراکنش و تجدید حیات در جنگل‌های بیابانی منطقه طراده، کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-100]
 • زغال‌زیستی ارزیابی تأثیر زغال‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت شناسی اسکنبیل کرمانی Calligonum bungei Boiss. [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-102]
 • زمین‌آمار بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • زمین آمار رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-20]
 • زنجیره‌مارکوف توزیع مکانی و پایداری رسوبات انباشته شده اطراف .Salvadora persica L و .Alhaji camelorum L و مدل‌سازی پیش بینی تغییر آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 39-52]
 • زنجیره‌ی مارکوف پیش‌بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل زنجیره‌ای مارکوف (بررسی موردی: حوضة دویرج، استان ایلام) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 61-76]
 • زنده‌مانی اثر نسبت‌های مختلف آب دریا بر شاخص‌های جوانه‌‌زنی و صفات مورفو- فیزیولوژیک استبرق در شرایط آزمایشگاهی و نهالستانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 133-148]
 • زه‌آب زراعی مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-118]
 • زیبایی شناسی مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • زیتوده مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • زیست توده بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-148]

ژ

 • ژئومرفولوژی کمی واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-46]
 • ژئومورفوسایت ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • ژئومورفولوژی ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]

س

 • ساختار بوم شناختی مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • سازندهای مارنی بررسی ویژگی‌های پوشش گیاهی گونه‌های گیاهی سازگار با حفاظت خاک مارن‌های شهرستان کاشان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-76]
 • سالیکورنیا مقایسه مقدار تجمع عناصر، محتوی خاکستر و زیست توده چند گونه شورزی تحت آبیاری با آب دریا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 63-74]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین مکانهای مناسب احداث سدزیرزمینی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 73-84]
 • سامانه همدید ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-62]
 • سبال بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 90-107]
 • سبال بررسی قابلیت شاخص‌های بیوفیزیک ماهواره‌ای اجزای تعادل انرژی و تبخیر و تعرق واقعی در ارزیابی تغییرات رطوبتی خاک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 93-110]
 • سبزوار ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • سپیدایی تعیین مناسب‌ترین شاخص پوشش‌گیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی در مناطق خشک به کمک تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • سرعت آستانه ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-72]
 • سرعت باد بررسی توزیع عمودی رسوبات بادی توفان‌های گرد و غبار در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 121-138]
 • سرعت جوانه‌زنی تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 27-35]
 • سری زمانی بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 71-85]
 • سری‌زمانی داده‌های سنجش از دور عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 54-77]
 • سری‌های زمانی پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014 [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 68-86]
 • سطح آب رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • سطح آب زیرزمینی بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • سطح ایستابی بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 95-116]
 • سلامت اکولوژیک سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 35-45]
 • سلول خودکار توزیع مکانی و پایداری رسوبات انباشته شده اطراف .Salvadora persica L و .Alhaji camelorum L و مدل‌سازی پیش بینی تغییر آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 39-52]
 • سلول‌های خودکار پیش‌بینی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر گسترش تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 51-66]
 • سناریوهای انتشار بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • سناریوهای تغییر اقلیم ارزیابی کمی گسترش بیابان‌زایی با بهره‌گیری از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اوّلیه در مناطق خشک شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • سناریوی انتشار پیش‌بینی پراکنش گونة Artemisia sieberi Besser تحت تأثیر تغییر اقلیم در مراتع استپی و نیمه-استپی ایران- تورانی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • سنبله نمکی مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • سنتینل پهنه‌بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره‌‎گیری از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل‌آباد) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-76]
 • سنتینل 2 بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 95-116]
 • سنجش از دور شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 15-26]
 • سنجش از دور برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8 [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 33-48]
 • سنجش از دور تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-14]
 • سنجش از دور آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات پوشش اراضی در حوزۀ آبخیز سفیددشت –بروجن با به کارگیری سلول خودکار مارکوف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 111-124]
 • سنجش از دور مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 79-102]
 • سنجش از دور کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 49-66]
 • سنجش از دور ارزیابی روش‌های طبقه‌بندی شئ‌گرا و پیکسل مبنا در جداسازی سازندهای زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و بهره‌گیری از منطق بولین [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 17-36]
 • سنجش از دور بررسی قابلیت داده‌های باند L داده‌های رادار دهانه مصنوعی پالسار برای تهیه نقشه پوشش زمین [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 23-38]
 • سنجش از دور ارزیابی فرونشست زمین در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوری تداخل‌سنجی تفاضلی و سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 63-78]
 • سنجش از دور تعیین مناسب‌ترین شاخص پوشش‌گیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی در مناطق خشک به کمک تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • سنجش از دور شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 21-38]
 • سنجش از دور ردیابی منابع طوفان‌های گردوغبار غرب ایران (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 21-38]
 • سنجش از دور حرارتی مقایسۀ دقت روش‌های مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ‌ لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 15-34]
 • سنجندة مودیس بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 99-111]
 • سنجندة مودیس بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 71-86]
 • سنجنده ASTER بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 57-70]
 • سنجنده مودیس بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 90-107]
 • سنگ‌شناسی ارزیابی روش‌های طبقه‌بندی شئ‌گرا و پیکسل مبنا در جداسازی سازندهای زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و بهره‌گیری از منطق بولین [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 17-36]
 • سنگفرش بیابان برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8 [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 33-48]
 • سواحل جنوبی ایران ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 54-69]
 • سودوموناس مقایسه کارایی‌ مایه تلقیح قارچ میکوریزی آربسکولار و ریزوباکتری محرک رشد گیاهی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص کیفی نهال‌های‌ استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 51-64]
 • سیاست‌گذاری کمّی ارتقای سیاست‌گذاری کمّی در برقراری امنیت محیط زیستی بر پایه چارچوب راهبردی-پایدار (بررسی موردی؛ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • سیستان تعیین مناسب‌ترین شاخص پوشش‌گیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی در مناطق خشک به کمک تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • سیستماتیک تصادفی نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-65]
 • سیستم اطلاعات مکانی ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-115]
 • سیمپسون ارزیابی وضعیت تنوع زیستی محصولات زراعی مناطق بیابانی خراسان جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]

ش

 • شاخص ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • شاخص RDI بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 71-85]
 • شاخص RDI بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 103-120]
 • شاخص‌ استاندارد شده بارش تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات خشکسالی هواشناسی در ایران تحت‌ تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 153-163]
 • شاخص اکتشاف خشکسالی پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014 [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 68-86]
 • شاخص بارش استاندارد مقایسه و کاربرد دو شاخص بارش استاندارد شده و بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده برای ارزیابی وضعیت خشکسالی هواشناسی در استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 77-90]
 • شاخص بارش استاندارد شده داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-14]
 • شاخص بارش استاندارد شده SPI تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-45]
 • شاخص بارش- تبخیر تعرق استانداردشده ارزیابی تأثیرتغییر اقلیم بر خشکسالی تالاب جازموریان با بهره‌گیری از مدل CanESM2 [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 149-166]
 • شاخص بارش تبخیر و تعرق استاندارد شده مقایسه و کاربرد دو شاخص بارش استاندارد شده و بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده برای ارزیابی وضعیت خشکسالی هواشناسی در استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 77-90]
 • شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-38]
 • شاخص بارندگی استاندارد پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014 [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 68-86]
 • شاخص پوشش‌گیاهی تعیین مناسب‌ترین شاخص پوشش‌گیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی در مناطق خشک به کمک تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • شاخص پوشش گیاهی تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-14]
 • شاخص پوشش گیاهی بررسی قابلیت شاخص‌های بیوفیزیک ماهواره‌ای اجزای تعادل انرژی و تبخیر و تعرق واقعی در ارزیابی تغییرات رطوبتی خاک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 93-110]
 • شاخص تحرک‌پذیری ماسه بهره‌گیری از شاخص لنکستر برای واکاوی فعالیت تپه‌های ماسه‌ای در مناطق خشک و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر آن (بررسی موردی: منطقۀ بوئین زهرا، قزوین) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-16]
 • شاخص چند متغیره خشکسالی بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-38]
 • شاخص خشکسالی ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 54-69]
 • شاخص خشکسالی جریان رودخانه SDI تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-45]
 • شاخص خشکی خاک بررسی قابلیت شاخص‌های بیوفیزیک ماهواره‌ای اجزای تعادل انرژی و تبخیر و تعرق واقعی در ارزیابی تغییرات رطوبتی خاک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 93-110]
 • شاخص‌ خشکی یونپ بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص خطر خشکسالی داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-14]
 • شاخص دمایی تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-14]
 • شاخص رائو تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 179-190]
 • شاخص شانون ارزیابی وضعیت تنوع زیستی محصولات زراعی مناطق بیابانی خراسان جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • شاخص شناسایی خشکسالی ارزیابی تأثیرتغییر اقلیم بر خشکسالی تالاب جازموریان با بهره‌گیری از مدل CanESM2 [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 149-166]
 • شاخص عمق اپتیکی آئروسول پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 77-98]
 • شاخص لنکستر پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-160]
 • شاخص لنکستر بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • شاخص معیار استاندارد ارزیابی تطبیقی مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]
 • شاخص‌های بیابان‌زایی ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 91-106]
 • شاخص‌های بیابان‌زایی ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • شاخص یونپ بازنگری پهنه‌های اقلیمی شمال شرق ایران بر پایة کاربرد تلفیقی تغییر شاخص خشکی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • شاخص یونپ بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 17-36]
 • شاداب بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • شاهدانه تأثیر مدیریت زراعی بر ویژگی‌های رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (.Cannabis sativa L) در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]
 • شایستگی مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-204]
 • شایستگی اراضی مکان‌یابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 61-74]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 54-77]
 • شبکۀ عصبی ارزیابی روش‌های طبقه‌بندی شئ‌گرا و پیکسل مبنا در جداسازی سازندهای زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و بهره‌گیری از منطق بولین [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 17-36]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی پیش‌خور ارزیابی تطبیقی مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]
 • شبیه‌سازی شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 15-26]
 • شبیه‌سازی کاربری و پوشش اراضی مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 79-102]
 • شدت بیابان‌زایی ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • شدت تغییرات بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • شدت خشکسالی مقایسه و کاربرد دو شاخص بارش استاندارد شده و بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده برای ارزیابی وضعیت خشکسالی هواشناسی در استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 77-90]
 • شدت فرسایش بررسی ویژگی‌های پوشش گیاهی گونه‌های گیاهی سازگار با حفاظت خاک مارن‌های شهرستان کاشان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-76]
 • شرب بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 107-119]
 • شکل زمین ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 46-56]
 • شهرستان تایباد کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری TOPSIS و VIKOR در مکان‌یابی پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان تایباد) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 169-182]
 • شهرستان تفرش نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 46-57]
 • شوری بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • شوری مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • شوری رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • شوری کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-98]
 • شوری مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 171-182]
 • شوری تأثیر تنش‌های محیطی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویشی بذور سه گونه مرتعی قیچ، توت‌روباهی و علف‌شور در مناطق نیمه‌خشک استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • شوری خاک ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-170]
 • شوری خاک تأثیر صفحه‌های جاذب‌الرطوبه بر رشد گونه سیاه تاغHaloxilon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl در پلایاهای شور (مطالعه موردی، فساران اصفهان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 79-90]
 • شوری خاک‌ بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 26-34]
 • شولر بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 107-119]
 • شیب خط سن روند سرعت باد در ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 15-28]

ص

 • صفت کارکردی تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 179-190]

ض

 • ضایعات تأثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های خاک شنی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 81-92]
 • ضایعات کارخانجات مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 53-64]
 • ضریب تشخیص مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 84-95]
 • ضریب خشکی بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 17-36]
 • ضریب کاپا مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • ضریب کاپا مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-81]
 • ضریب گیاهی تخمین ضریب گیاهی و رابطه KC-NDVI گیاه پسته (Pistacia vera L.) با بهره گیری از سنجش از دور درحاشیه کویر ابرکوه یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 101-120]
 • ضریب متابولیکی میکروبی تأثیر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در منطقه لاسجرد، استان سمنان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 49-60]
 • ضریب همبستگی بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه‌خشک زاگرس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-28]

ط

 • طبقه‌بندی کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 49-66]
 • طبقه‌بندی تعیین مناسب‌ترین شاخص پوشش‌گیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی در مناطق خشک به کمک تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • طبقه‌بندی اقلیمی مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-106]
 • طبقه‌بندی پیکسل‌مبنا شناسایی و تعیین طول دورۀ کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل2 [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]
 • طبقه بندی تپه‌های ماسه‌ای کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-98]
 • طبقه‌بندی تصاویر بررسی رابطۀ شاخص غبارناکی با برخی از متغیرهای اقلیمی، شاخص پوشش گیاهی و تیپ‌های اراضی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 93-108]
 • طبقه بندی شیءگرا رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-20]
 • طبقه‌بندی شی‌گرا شناسایی و تعیین طول دورۀ کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل2 [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]
 • طبقه‌بندی نظارت‌شده مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-81]
 • طرح بلوک کامل تصادفی تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • طرحواره‌ شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 55-70]
 • طول ریشه ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-62]
 • طیف تکنیکی واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-46]

ظ

 • ظرفیت زراعی تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 27-35]
 • ظرفیت زراعی تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر برخی صفت‌های‌ فیزیولوژیک و عملکردی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]

ع

 • عامل‌های محیطی مدل سازی اکولوژیکی تناسب اراضی برای احیاء مناطق بیابانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی (مطالعه موردی: زهکلوت، کرمان) [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 47-62]
 • عصاره بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-12]
 • عمق نوری هواویز بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 21-36]
 • عمق نوری هواویز ارزیابی خطر فرسایش بادی دشت ابرکوه با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-32]
 • عمق نوری هواویز بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • عملکرد ارزیابی راهکار کاربرد متانول برای افزایش مقاومت به خشکی گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در مناطق بیابانی ایرانشهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 37-52]
 • عملکرد عصاره گیری بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد کاسبرگ تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 81-96]
 • عوامل اقلیمی بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • عوامل بیرونی و درونی مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-204]
 • عوامل تغذیه‌ای تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر برخی صفت‌های‌ فیزیولوژیک و عملکردی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L. ) در شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • عوامل توپوگرافی ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-178]
 • عوامل فرساینده محیطی مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 53-64]

غ

 • غبار ریزشی کانی‌شناسی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده غبارهای ریزشی در غرب استان تهران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • غرب ایران ردیابی منابع طوفان‌های گردوغبار غرب ایران (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 21-38]

ف

 • فائو-پنمن-مانتیث بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-90]
 • فائو-پنمن-مانتیث بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 103-120]
 • فائو-پنمن-مانتیث تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (بررسی موردی: استان یزد) [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-18]
 • فائو پنمن مانتیث56 ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 39-58]
 • فارو بررسی روش‌های ذخیرة نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار اولیة گونه Astragalus squarrosus در استان یزد (بررسی موردی: مراتع کالمند بهادران) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-50]
 • فاصله از رودخانه پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 53-66]
 • فاصله بوته تأثیر مدیریت زراعی بر ویژگی‌های رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (.Cannabis sativa L) در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]
 • فتوسنتز اثر نسبت‌های مختلف آب دریا بر شاخص‌های جوانه‌‌زنی و صفات مورفو- فیزیولوژیک استبرق در شرایط آزمایشگاهی و نهالستانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 133-148]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی کارایی روش‌های AHP و AHPگروهی در انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای جهت تثبیت ماسه‌های روان (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)‏ [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • فراخشک بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 36-53]
 • فراوانی تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-88]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-115]
 • فرسایش بادی کاربرد سرباره فولادسازی در تثبیت خاک‏های فرسایش پذیر (بررسی موردی: منطقه هرند) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • فرسایش بادی کاربرد ویژگی‌های دانه‌بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای همگن براساس تحلیل‎های آماری دو و چند متغیره (مطالعه موردی: ارگ کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-26]
 • فرسایش بادی مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 53-64]
 • فرسایش بادی مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 39-53]
 • فرسایش بادی برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 96-106]
 • فرسایش بادی بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 70-83]
 • فرسایش بادی تعیین توزیع مکانی تپة نبکا گونة Halocnemum Strobilaceum با بهره‌گیری از تابع G در دشت آق‌قلا استان گلستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 19-32]
 • فرسایش بادی بررسی توزیع عمودی رسوبات بادی توفان‌های گرد و غبار در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 121-138]
 • فرسایش بادی بهره‌گیری از شاخص لنکستر برای واکاوی فعالیت تپه‌های ماسه‌ای در مناطق خشک و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر آن (بررسی موردی: منطقۀ بوئین زهرا، قزوین) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-16]
 • فرسایش بادی بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تحرک‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای در شهرستان سبزوار [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • فرسایش بادی توزیع مکانی و پایداری رسوبات انباشته شده اطراف .Salvadora persica L و .Alhaji camelorum L و مدل‌سازی پیش بینی تغییر آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 39-52]
 • فرسایش بادی بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 71-86]
 • فرسایش بادی ارزیابی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل‌ جهانی ارزیابی تخریب خاک و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • فرسایش‌پذیری ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-72]
 • فرسایش خاک ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-115]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • فعالیت‌های انسانی ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • فعالیت‌های انسانی ارزیابی کمی گسترش بیابان‌زایی با بهره‌گیری از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اوّلیه در مناطق خشک شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-54]
 • فلاونوئیدها بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلزات سنگین بررسی ارتباط بین انباشت فلز سرب ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در آق‌قلا، گلستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-88]
 • فنولوژی بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 103-116]
 • فنولوژی تعیین عوامل مؤثر بر دورۀ زمانی فنولوژی جو دیم در اقلیم نیمه‌خشک بر پایۀ تحلیل مؤلفه‌های اصلی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]

ق

 • قرق بررسی تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقة خبر بافت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-94]
 • قره‌داغ ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • قروه-دهگلان ارزیابی متغیرهای موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی بر اساس تحلیل حساسیت (بررسی موردی: دشت قروه-دهگلان) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 1-13]
 • قطعه‌قطعه شدن زیستگاه ارزیابی اثر شبکه جاده‌ها بر کاهش کیفیت زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص Vicinity Impact [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 37-56]
 • قلمرو قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • قم مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • قند محلول مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • قندهای محلول تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi ) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-67]

ک

 • کاتالاز ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-62]
 • کاربری اراضی مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-81]
 • کاروتنوئید مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • کاشان تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-38]
 • کاشت تأخیری تأثیر مدیریت زراعی بر ویژگی‌های رشدی گیاه فراموش شده شاهدانه (.Cannabis sativa L) در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]
 • کانون‌های بالفعل گرد و غبار شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 15-26]
 • کانی‌شناسی کانی‌شناسی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده غبارهای ریزشی در غرب استان تهران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • کاهش تنوع‌زیستی ارزیابی اثر شبکه جاده‌ها بر کاهش کیفیت زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص Vicinity Impact [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 37-56]
 • کدبندی اقلیم بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 17-36]
 • کربن آلی تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 125-136]
 • کربن خاک تأثیر درختچه گز Ledeb. Tamarix ramosissima بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و ترسیب کربن خاک‌های بیابانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 93-106]
 • کریجینگ بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • کریجینگ ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهره‎گیری از درون‌یابی مکانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-76]
 • کریجینگ تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (بررسی موردی: استان یزد) [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-18]
 • کریجینگ ساده تحلیل و پهنه‌بندی مقدار بیشینه بارش روزانه ایران با استفاده از توزیع ویکبای و تکنیک زمین آمار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 75-92]
 • کشاورزی آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات پوشش اراضی در حوزۀ آبخیز سفیددشت –بروجن با به کارگیری سلول خودکار مارکوف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 111-124]
 • کشاورزی آب دریا اثر نسبت‌های مختلف آب دریا بر شاخص‌های جوانه‌‌زنی و صفات مورفو- فیزیولوژیک استبرق در شرایط آزمایشگاهی و نهالستانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 133-148]
 • کلروفیل برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • کلروفیل مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • کموگراف ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-11]
 • کنترل رسوب ارزیابی فنی اجرایی نقش‌سازه‌های کوچک بر توسعه منابع آب با رویکرد توسعه پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-38]
 • کهور بررسی ساختار، الگوی پراکنش و تجدید حیات در جنگل‌های بیابانی منطقه طراده، کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-100]
 • کوتاه‌ترین خط مبنا پهنه‌بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره‌‎گیری از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل‌آباد) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-76]
 • کَوَر بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-12]
 • کیفیت ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهره‎گیری از درون‌یابی مکانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-76]
 • کیفیت آب بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 107-119]
 • کیفیت آب تأثیر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 63-78]
 • کیفیت نهال مقایسه کارایی‌ مایه تلقیح قارچ میکوریزی آربسکولار و ریزوباکتری محرک رشد گیاهی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص کیفی نهال‌های‌ استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 51-64]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • گازهای گلخانه‌ای ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 15-30]
 • گردشگری مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-204]
 • گرد و غبار مقایسة روش‌های تجربی، فیزیکی و شیمیایی در تعیین عامل تبدیل TDS از ECdw نمونه‌های اندک گرد و غبار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 171-182]
 • گرد و غبار بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-148]
 • گرد و غبار بررسی رابطۀ شاخص غبارناکی با برخی از متغیرهای اقلیمی، شاخص پوشش گیاهی و تیپ‌های اراضی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 93-108]
 • گردوغبار ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-62]
 • گردوغبار شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 55-70]
 • گرمایش جهانی بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-90]
 • گرمسار ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-48]
 • گرین- امپت بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • گز مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-68]
 • گلاسود ارزیابی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل‌ جهانی ارزیابی تخریب خاک و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • گلباد برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 96-106]
 • گلباد تعیین حساسیت رسوبات دریاچة مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 49-60]
 • گلتوفان پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-160]
 • گلدان بیابانی بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • گل‌طوفان تعیین حساسیت رسوبات دریاچة مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 49-60]
 • گلطوفان برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 96-106]
 • گل غبار تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 75-88]
 • گلماسه برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 96-106]
 • گلماسه ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-72]
 • گلوموس مقایسه کارایی‌ مایه تلقیح قارچ میکوریزی آربسکولار و ریزوباکتری محرک رشد گیاهی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص کیفی نهال‌های‌ استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 51-64]
 • گنبد نمکی ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • گوگل ارث انجین بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گون بوته‌ای بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 43-50]
 • گونه داروئی تأثیر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه داروئی آویشن کوهی (Boiss and Hohen)Thymus kotschyanus با بهره‌گیری از مدل‌سازی ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • گونه گیاهی بررسی فلور بیابان لوت در خراسان جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 137-152]
 • گونه‌های مرتعی مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی عناصر سمی در مناطق خشک (بررسی موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 55-80]
 • گونه‌های مرتعی بررسی ویژگی‌های پوشش گیاهی گونه‌های گیاهی سازگار با حفاظت خاک مارن‌های شهرستان کاشان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-76]
 • گیاهان چوبی مقایسة قابلیت گیاه پالایی دو گونة عرعر (آسمان‌دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-118]
 • گیاهان زراعی ارزیابی وضعیت تنوع زیستی محصولات زراعی مناطق بیابانی خراسان جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • گیاهان شن‌دوست تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi ) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-67]
 • گیاه‌پالایی مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی عناصر سمی در مناطق خشک (بررسی موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 55-80]
 • گیاه دارویی تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 167-180]
 • گیاه روغنی ارزیابی راهکار کاربرد متانول برای افزایش مقاومت به خشکی گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در مناطق بیابانی ایرانشهر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 37-52]

ل

 • لندست ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده‌های ASTER و ETM+ (بررسی موردی: دشت مروست، استان یزد) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]
 • لندست ارزیابی قابلیت داده‌های سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • لندست پیش‌بینی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر گسترش تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 51-66]
 • لندست بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 95-116]
 • لندست بررسی رابطۀ شاخص غبارناکی با برخی از متغیرهای اقلیمی، شاخص پوشش گیاهی و تیپ‌های اراضی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 93-108]
 • لندست 8 مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-81]
 • لوجیت برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 78-89]

م

 • ماده آلی بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 43-50]
 • مارکف مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 79-102]
 • ماسه‌های روان بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین بردار پشتیبان بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 57-70]
 • ماشین‌های یادگیری افراطی ارزیابی تطبیقی مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]
 • ماکرو و میکرو المانت مقایسه کارایی‌ مایه تلقیح قارچ میکوریزی آربسکولار و ریزوباکتری محرک رشد گیاهی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص کیفی نهال‌های‌ استبرق (Calotropis procera Ait) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 51-64]
 • مالچ سرباره کاربرد سرباره فولادسازی در تثبیت خاک‏های فرسایش پذیر (بررسی موردی: منطقه هرند) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • مالچ نفتی بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 43-50]
 • متدولوژی بررسی تخریب زمین لادا عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 54-77]
 • متغیرهای اقلیمی استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-12]
 • متغیرهای محیطی تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 167-180]
 • محتوی کلروفیل بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 107-118]
 • محدودیت‌های بوم‌شناختی ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-178]
 • محصولات آب‌بر برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 116-129]
 • مخروط افکنه تأثیر رسوبگذاری سیلاب بر تغییرات ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک سطحی دشت آبدالان [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • مدالوس مدل‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی و پوشش بر شدت بیابان‌زایی دشت مختاران با استفاده از روش CA_Markov [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 79-102]
 • مدل بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 21-36]
 • مدل IMDPA تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-38]
 • مدلIMDPA ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 91-106]
 • مدلRWEQ مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 39-53]
 • مدل اریفر بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 70-83]
 • مدل اقلیمی ارزیابی تأثیرتغییر اقلیم بر خشکسالی تالاب جازموریان با بهره‌گیری از مدل CanESM2 [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 149-166]
 • مدل ساریما ارزیابی تطبیقی مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • مدلسازی آشیان اکولوژیک پیش‌بینی پراکنش گونة Artemisia sieberi Besser تحت تأثیر تغییر اقلیم در مراتع استپی و نیمه-استپی ایران- تورانی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • مدل‌سازی پراکنش پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 53-66]
 • مدل‌سازی فرسایش ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهره‌گیری از مدل RUSLE-3D و سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 119-132]
 • مدل های‌اسپلیت ردیابی منابع طوفان‌های گردوغبار غرب ایران (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 21-38]
 • مدل‌های پراکنش گونه‌ای تأثیر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه داروئی آویشن کوهی (Boiss and Hohen)Thymus kotschyanus با بهره‌گیری از مدل‌سازی ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • مدل‌های ترکیبی تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-42]
 • مدل‌های سری‌زمانی مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • مدل‌های گردش عمومی تأثیر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه داروئی آویشن کوهی (Boiss and Hohen)Thymus kotschyanus با بهره‌گیری از مدل‌سازی ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • مدیریت ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-115]
 • مدیریت اراضی مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 39-53]
 • مدیریت بیابان ارزیابی کارایی روش‌های AHP و AHPگروهی در انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای جهت تثبیت ماسه‌های روان (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)‏ [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • مدیریت بیابان ارزیابی قابلیت داده‌های سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • مدیریت پایدار اکوسیستم ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 91-106]
 • مدیریت خشکسالی نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 46-57]
 • مدیریت کشاورزی شناسایی و تعیین طول دورۀ کشت گلخانه‌ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل2 [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 19-38]
 • مدیریت مرتع بررسی تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقة خبر بافت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-94]
 • مدیریت منابع آب ارتقای سیاست‌گذاری کمّی در برقراری امنیت محیط زیستی بر پایه چارچوب راهبردی-پایدار (بررسی موردی؛ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • مراتع استپی بررسی روش‌های ذخیرة نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار اولیة گونه Astragalus squarrosus در استان یزد (بررسی موردی: مراتع کالمند بهادران) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-50]
 • مراتع پشتکوه یزد ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 46-56]
 • مراتع خشک مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 67-76]
 • مراتع قشلاقی تأثیر تنش‌های محیطی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویشی بذور سه گونه مرتعی قیچ، توت‌روباهی و علف‌شور در مناطق نیمه‌خشک استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • مرتع مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 26-39]
 • مرتع آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات پوشش اراضی در حوزۀ آبخیز سفیددشت –بروجن با به کارگیری سلول خودکار مارکوف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 111-124]
 • مرتع تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 125-136]
 • مرتع تأثیر شیوه‌های ذخیرۀ بارش بر ویژگی‌های خاک مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 37-48]
 • مرفولوژی ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 28-42]
 • مسافرآباد ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهره‎گیری از درون‌یابی مکانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-76]
 • مسیریابی ردیابی و شبیه‌سازی عددی طوفان گردوغبار در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 47-62]
 • مشارکت مردمی شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های مؤثر بر مشارکت جوامع روستایی در اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ محمد‌شاهکرم شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]
 • مطلوبیت رویشگاه تأثیر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه داروئی آویشن کوهی (Boiss and Hohen)Thymus kotschyanus با بهره‌گیری از مدل‌سازی ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • معکوس فاصله تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (بررسی موردی: استان یزد) [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-18]
 • معیار قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • معیار تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-76]
 • معیار اقلیم تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 66-75]
 • معیار های بیابان‌زایی ارزیابی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل‌ جهانی ارزیابی تخریب خاک و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • معیار هیدرولوژیک تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 66-75]
 • مقایسه زوجی مکان‌یابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 61-74]
 • مقایسه زوجی تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-76]
 • مکانی-زمانی بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-38]
 • مکران پیش‌بینی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر گسترش تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 51-66]
 • مکرش مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 39-53]
 • ملارد کانی‌شناسی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده غبارهای ریزشی در غرب استان تهران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • منابع آب ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • منابع آب سطحی بهره‌گیری از حصیر گیاه خرما (.Palma dactylifera L) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-96]
 • منابع طبیعی شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های مؤثر بر مشارکت جوامع روستایی در اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ محمد‌شاهکرم شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 67-86]
 • منابع گردوغبار ردیابی منابع طوفان‌های گردوغبار غرب ایران (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 21-38]
 • مناطق بیابانی بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 57-70]
 • مناطق بیابانی یزد مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 107-112]
 • مناطق خشک ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده‌های ASTER و ETM+ (بررسی موردی: دشت مروست، استان یزد) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]
 • مناطق خشک بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 90-107]
 • مناطق خشک بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-98]
 • مناطق خشک تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-14]
 • مناطق خشک بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 21-36]
 • مناطق خشک مدیریت بیابان‌های ساحلی با ارزیابی تناسب اراضی بوم‌نظام های ماندابی در جذب گردشگر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-204]
 • مناطق خشک ارزیابی تأثیر واگذاری معادن بر وضعیت آسیب پذیری بوم نظام های شهرستان طبس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-178]
 • مناطق خشک تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 87-102]
 • مناطق خشک ارزیابی روش‌های طبقه‌بندی شئ‌گرا و پیکسل مبنا در جداسازی سازندهای زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و بهره‌گیری از منطق بولین [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 17-36]
 • مناطق خشک بررسی قابلیت داده‌های باند L داده‌های رادار دهانه مصنوعی پالسار برای تهیه نقشه پوشش زمین [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 23-38]
 • مناطق خشک تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن و فرسایش خاک در منطقه جزینک سیستان [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 87-100]
 • مناطق خشک مقایسۀ عملکرد مدل‌های سری زمانی SARIMA و SARIMAX در پیش‌بینی بلند‌مدت خشکسالی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • مناطق خشک برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]
 • منبع گرد و غبار بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 71-86]
 • منحنی ROC شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 21-38]
 • منشأیابی تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 31-42]
 • منطق بولین کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری TOPSIS و VIKOR در مکان‌یابی پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان تایباد) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 169-182]
 • منطقة خشک تأثیر درختچه گز Ledeb. Tamarix ramosissima بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و ترسیب کربن خاک‌های بیابانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 93-106]
 • منطق فازی ارزیابی قابلیت داده‌های سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • منطقه خشک تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 167-180]
 • منطقه هرند کاربرد سرباره فولادسازی در تثبیت خاک‏های فرسایش پذیر (بررسی موردی: منطقه هرند) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • منظر فرهنگی مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • من‌کندال بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطی SDSM [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • من‌کندال بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • من- کندال ارزیابی تأثیرتغییر اقلیم بر خشکسالی تالاب جازموریان با بهره‌گیری از مدل CanESM2 [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 149-166]
 • من-کندال تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-45]
 • من-کندال تأثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (بررسی موردی: استان یزد) [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-18]
 • مواد آلی تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 87-102]
 • مواد مؤثره تأثیر عوامل محیطی بر مقدار مواد مؤثرة گیاه Nepeta asterotricha Rech.f با بهره‌گیری از روش تحلیل کاهشی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 167-180]
 • مودیس ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-56]
 • مودیس پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014 [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 68-86]
 • مودیس بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 21-36]
 • مودیس ارزیابی قابلیت داده‌های سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • مودیس مقایسۀ دقت روش‌های مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ‌ لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 15-34]
 • مودیس پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 77-98]
 • مورفوسکوپی کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-98]
 • مورفولوژی کانی‌شناسی و ریخت‌شناسی ذرات تشکیل‌دهنده غبارهای ریزشی در غرب استان تهران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • مورفومتری کاربرد ویژگی‌های دانه‌بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای همگن براساس تحلیل‎های آماری دو و چند متغیره (مطالعه موردی: ارگ کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-26]
 • مورفومتری کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-98]
 • میانکوه بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 26-34]
 • میانگین مربعات خطا مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 84-95]
 • میکروپنس تعیین حساسیت رسوبات دریاچة مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 49-60]
 • میکوریزا ارزیابی تأثیر زغال‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت شناسی اسکنبیل کرمانی Calligonum bungei Boiss. [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-102]
 • میگو تأثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های خاک شنی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 81-92]

ن

 • ناسازگاری تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-76]
 • نسبت فراوانی شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 21-38]
 • نسبت همگنی کاربرد ویژگی‎های رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-98]
 • نشست زمین پهنه‌بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره‌‎گیری از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل‌آباد) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-76]
 • نشست زمین ارزیابی فرونشست زمین در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوری تداخل‌سنجی تفاضلی و سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 63-78]
 • نفوذپذیری بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • نفوذپذیری سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 35-45]
 • نفوذپذیری خاک شناسایی روش موفق کاشت تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • نقشه اجماعی پیش‌بینی پراکنش گونة Artemisia sieberi Besser تحت تأثیر تغییر اقلیم در مراتع استپی و نیمه-استپی ایران- تورانی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • نودهک مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • نوش‌آباد برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 78-89]
 • نیاتک بررسی توزیع عمودی رسوبات بادی توفان‌های گرد و غبار در منطقه سیستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 121-138]
 • نیاز آبی تخمین ضریب گیاهی و رابطه KC-NDVI گیاه پسته (Pistacia vera L.) با بهره گیری از سنجش از دور درحاشیه کویر ابرکوه یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 101-120]
 • نیم تغییرنما تحلیل و پهنه‌بندی مقدار بیشینه بارش روزانه ایران با استفاده از توزیع ویکبای و تکنیک زمین آمار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 75-92]
 • نیمرخ طولی و عرضی واکاوی رابطة ویژگی‌های برخالی مقطع دره‌ها با سازندهای زمین‌شناسی درحوزة آبخیز دشت یزد- اردکان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-46]
 • نیمه خشک بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 36-53]

و

 • واحدهای نوری-حرارتی تعیین عوامل مؤثر بر دورۀ زمانی فنولوژی جو دیم در اقلیم نیمه‌خشک بر پایۀ تحلیل مؤلفه‌های اصلی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • واریوگرام رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-20]
 • واگرایی کارکرد تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 179-190]
 • وضعیت مرتع مقایسه کارآیی داده‌های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-106]
 • ویژگی‌های خاک تأثیر درختچه گز Ledeb. Tamarix ramosissima بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و ترسیب کربن خاک‌های بیابانی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 93-106]
 • ویژگی‌های خاک پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 53-66]
 • ویژگی‌های خاک ارائه مدل حساسیت به فرسایش بادی با بهره‌گیری از روش ارزیابی چند معیاره در پناهگاه حیات وحش هامون [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 39-54]
 • ویژگی‏های خاک تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • ویژگی‌های رویشی ارزیابی تأثیر زغال‌های زیستی مختلف بر ویژگی‌های ریخت شناسی اسکنبیل کرمانی Calligonum bungei Boiss. [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-102]
 • ویژگی‌های زیستی خاک تأثیر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در منطقه لاسجرد، استان سمنان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 49-60]
 • ویژگی‏های شیمیایی تأثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های خاک شنی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 81-92]
 • ویلکوکس بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 107-119]

ه

 • هارگریوز سامانی ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 39-58]
 • هالکنموم مقایسه مقدار تجمع عناصر، محتوی خاکستر و زیست توده چند گونه شورزی تحت آبیاری با آب دریا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 63-74]
 • هالوستاخیس مقایسه مقدار تجمع عناصر، محتوی خاکستر و زیست توده چند گونه شورزی تحت آبیاری با آب دریا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 63-74]
 • هالوفیت مقایسه مقدار تجمع عناصر، محتوی خاکستر و زیست توده چند گونه شورزی تحت آبیاری با آب دریا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 63-74]
 • هالوفیت ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-62]
 • های‌اسپلیت شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 15-26]
 • هدایت الکتریکی بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 95-116]
 • هدایت الکتریکی (EC) ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 65-78]
 • هدایت روزنه‌ای بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 107-118]
 • هدررفت خاک ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهره‌گیری از مدل RUSLE-3D و سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 119-132]
 • هرمزگان توزیع مکانی و پایداری رسوبات انباشته شده اطراف .Salvadora persica L و .Alhaji camelorum L و مدل‌سازی پیش بینی تغییر آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 39-52]
 • هلالی بررسی روش‌های ذخیرة نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار اولیة گونه Astragalus squarrosus در استان یزد (بررسی موردی: مراتع کالمند بهادران) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-50]
 • هلالی آبگیر شناسایی روش موفق کاشت تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) در مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 67-80]
 • هلالی آبگیر تأثیر شیوه‌های ذخیرۀ بارش بر ویژگی‌های خاک مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 37-48]
 • هم‌افزایی تأثیر شیوه‌های ذخیرۀ بارش بر ویژگی‌های خاک مراتع خشک (مطالعه موردی: بستک، استان هرمزگان) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 37-48]
 • همبستگی پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014 [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 68-86]
 • همبستگی بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 99-111]
 • همپوشانی مکان‌یابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 61-74]
 • همگنی تحلیل منطقه‌ای حداکثر بارش‌های 24 ساعته با استفاده از گشتاورهای خطی در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 37-52]
 • هموارسازی نمایی سه‌گانه پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 77-98]
 • هورتون بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • هیدرواقلیم بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]
 • هیدروپدولوژی بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • هیدروگراف واحد رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • هیدروگراف واحد ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 65-78]
 • هیدروگراف واحد ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055 [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-11]

ی

 • یزد ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده‌های ASTER و ETM+ (بررسی موردی: دشت مروست، استان یزد) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]
 • یزد برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8 [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 33-48]
 • یزد تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-14]
 • یزد تخمین ضریب گیاهی و رابطه KC-NDVI گیاه پسته (Pistacia vera L.) با بهره گیری از سنجش از دور درحاشیه کویر ابرکوه یزد [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 101-120]
 • یزد مقایسۀ دقت روش‌های مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ‌ لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 15-34]
 • یزد بررسی کارآیی مدل NAR در پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خشکسالی در مناطق خشک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 103-120]
 • یزد ارزیابی روش‌های طبقه‌بندی شئ‌گرا و پیکسل مبنا در جداسازی سازندهای زمین‌شناسی با استفاده از تصاویر لندست 8 و بهره‌گیری از منطق بولین [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 17-36]
 • یزد ارزیابی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل‌ جهانی ارزیابی تخریب خاک و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • یکنواختی گونه‌ای ارزیابی وضعیت تنوع زیستی محصولات زراعی مناطق بیابانی خراسان جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • یونجه تأثیر کاربری‌ اراضی و ویژگی‌های خاک بر تغییرپذیری کربن آلی خاک (منطقۀ مورد مطالعه: علا سمنان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 125-136]