نویسنده = سعید سلطانی کوپائی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-56

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی