تماس با ما

دفتر مجله: یزد، صفائیه، چهار راه پژوهش، دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

کد پستی: 8915818411

تلفن: 38210698-035

نمابر: 38210698-035

پست الکترونیکی: jdm.isadmc@yahoo.com

نشانی وبگاه: www.jdmal.ir


CAPTCHA Image