راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله برای چاپ در نشریه علمی ـ پژوهشی مدیریت بیابان

انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

 

رعایت شیوه­ نامه زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به نشریه علمی مدیریت بیابان ارسال می‌گردد ضروری است.

1- نوع مقاله

مقاله‌های پژوهشی اصیل، دارای نوآوری و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان مرتبط در یکی از زمینه‌های تحقیقاتی زیر که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می­ شوند، جهت چاپ مورد بررسی هیأت تحریریه نشریه قرار خواهد گرفت:

 

 • اکوسیستم مناطق بیابانی
 • ارزیابی بیابان زایی
 • پایش بیابان زایی
 • روش­ های نوین بیابان­ زدایی
 • پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق بیابانی
 • تخریب سرزمین، بیابان ­زایی
 • مدیریت آب در مناطق بیابانی
 • تغییر اقلیم و اثرات آن در بیابان زایی
 • ژئومرفولوژی بیابان
 • فرسایش بادی و ریزگردها

 

 

- مقاله ارسال شده به این نشریه نباید در نشریه دیگری چاپ یا هم­زمان برای سایرنشریه ­ها ارسال شده باشد.

 

● مشخصات بخش‌های مختلف مقاله:

1) برگ شناسه (معرفی نویسنده یا نویسندگان): شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی و نشانی کامل محل کار و شماره تلفن های ثابت و همراه نویسنده (گان) است که به فارسی و لاتین نوشته شده و به همراه نشانی پست الکترونیک نویسندۀ مسئول به همراه مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (گان) در فایل جداگانه‌ای ارائه می‌شود. در این فایل عنوان مقاله به فارسی و ترجمه انگلیسی آن نیز قید گردد.

2) عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و جامع بوده و از 15 واژه تجاوز نکند و مفهوم اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان در ابتدا و وسط صفحۀ اول درج می‌شود.

3) چکیده: چکیده باید مجموعۀ فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر تشریح مسئله، روش کار و نتایج مهم و ارزیابی آنها بوده و از 300 واژه بیشتر نباشد. از به کار بردن نام‌های خلاصه شده، ارائه منبع، فرمول، جدول و شکل در چکیده خودداری شود.

4) واژگان کلیدی: حداکثر 6 کلمه به ترتیب اولویت آورده شود و با "؛" از هم جدا گردند و معادل خارجی آن­ها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله و به همان ترتیب درج شود. به­ منظور بیشتر دیده شدن مقاله در جستجوهای رایانه ­ای، این کلمات نباید در عنوان مقاله تکرار شوند.

5) مقدمه: شامل طرح مسئله، شرح موضوع، اهمیت، فرضیه‌ها، مرور پژوهش‌‌های انجام شده و هدف از پژوهش است.

6) مواد و روش‌ها: شامل مواد و وسایل به کار رفته، شرح کامل روش‌های آزمایش و چگونگی اجرای پژوهش، مشخصات منطقۀ مورد مطالعه، طرح آماری و روش‌های ارزیابی است. از هر گونه کلی گویی در این بخش باید پرهیز شود.

7) نتایج: همه نتایج کیفی و کمی به دست آمده و توضیحات لازم در این قسمت ارائه می‌گردد. نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده، در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی و برای ارائه نتایج از جدول، منحنی، نمودار و یا تصاویر استفاده نمود.

8) بحث و نتیجه‌گیری: در برگیرنده جمع‌بندی خلاصه نتایج با توجه به هدف بررسی بوده و دست آورد‌ها با توجه به یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده و دربارۀ آن ها بحث و نتیجه‌گیری صورت می گیرد. نگارنده (گان) در این قسمت می‌توانند توصیه‌ها و پیشنهاد‌های لازم جهت انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند. نگارنده (گان) می ­توانند بخش بحث را همراه با نتایج تدوین نموده و عنوان "نتایج و بحث" را انتخاب نمایند. در این صورت بخش نتیجه گیری مقاله با عنوان "نتیجه گیری" به صورت کوتاه و فقط نتیجه گیری از نتایج پژوهش، تدوین می گردد.

9) سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر بجز نگارندگان، که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود که اختیاری است.

یادآوری بسیار مهم: سرقت ادبی یک عمل غیر علمی و ناشایست و غیرقابل پذیرش برای این نشریه به­ شمار می­ رود. جهت جلوگیری از رخ دادن این پدیده زشت، در موقع خلاصه کردن کار دیگران و ارائه آن، لازم است یادداشت برداری با استفاده از کلمه ­ها و واژه ­ها به زبان خود نویسنده صورت گیرد و از به ­کار بردن عین جملات دیگران حتی با درج مآخذ آن، به طور جد خودداری گردد.

10) منابع:

الف) منابع داخل متن:

ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ فقط با ذکر شماره ردیف مقاله در لیست منابع انجام می­ گیرد که در داخل پرانتز باید یادداشت شود.

تأکید مجله بر عدم استفاده از نام مؤلفین یا پدیدآورندگان منابع در اول جملات است. لذا در متن از ذکر نام نویسندگان منابع خودداری شود. جملات با افعال مجهول نوشته شوند تا نیازی به ذکر نام نویسنده نباشد. در صورت الزام فقط در یک یا حداکثر دو مورد در مقاله استفاده از نام نویسندگان ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ذکر فقط ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن به شکلی که در لیست منابع ذکر شده، در داخل پرانتز بلامانع است و در آخر همان جمله یا مطلب هم شماره همان رفرنس در داخل پرانتز ذکر گردد. اگر تعداد نویسندگان بیشتر از دو نفر باشند، بعد از نام نویسنده اول از "et al." استفاده شود.

در هر مقاله می­ توان از یک پایان نامه کارشناسی ارشد به­ عنوان منبع بهره جست.

ب) منابع انتهای متن:

لیست منابع در آخر مقاله باید به انگلیسی تدوین گردد و مقاله ­های فارسی هم طبق یادداشت­ های خود منبع به انگلیسی نوشته شوند. لذا منابع فارسی و انگلیسی به ­ترتیب نام خانوادگی نفر اول در یک لیست تدوین گردد. از ترجمه آزاد عنوان مقاله و دیگر مشخصات نگارندگان و نام نشریه خودداری نمایید تا از اتلاف وقت برای اصلاح مجدد آن جلوگیری شود. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑه ­ترتیب ﺣﺮف اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ نام سازمان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در فهرست منابع مورد استفاده قرار گیرد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎره­ﮔﺬاری و همین شماره در متن برای رفرنس دادن استفاده شود.

در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آوردن واژﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ "J" ﺑﻪ ﺟﺎی Journal یا، U و یا Univ ﺑﻪ ﺟﺎی University و ... ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

چنانچه از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، لازم به­ ذکر است در ﺻﻮرﺗﯽ­ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺸﺘﺮک از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه وجود دارد، ابتدا مقاﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ­ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺗﺐ گردد.

از ﺑﻪ­ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت "et al." در لیست ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد و اسامی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ­ﺗﺮﺗﯿﺐ ذکر شده در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آورده شده و ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮف اول ﻧﺎم نویسندگان ﺑﺎ وﯾﺮﮔﻮل و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ نویسنده با & از یکدیگر تفکیک گردند.

سال­ های شمسی تمام منابع فارسی مورد استفاده در مقاله به صورت سال میلادی ارائه گردد.

در مورد منابعی که فارسی است، به­ منظور آگاهی خواننده عبارت "in Farsi" در انتهای منبع قبل از نقطه پایانی و در داخل پرانتز آورده شود.

روش ارجاع منابع مختلف:

 • کتاب تألیفی:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of book. Location: Publisher.

 • کتاب ترجمه شده:

Author, A. A., & Author, B. B. (The translation Year). Title of book. Translator, A. A., Location: Translation Publisher.

 • مقاله:

Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, volume (Issue), page-numbers.

 • پایان نامه:

Author, A. A. (Year). Title of Thesis. Degree, University: Placed Published.

 • منابع اینترنت:

Author, A. A. (2013). Title of webpage: Subtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source.

NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012 and 2013Academic Years. Retrieved February 9, 2012, from

http://www1.ncaa.org/membership/governance/assoc-wide/ sportsmanship ethics/index.html

نکته: رعایت اصول تایپی در استفاده از نقطه، کاما و فاصله بین کاراکترها و غیره دارای اهمیت است و باید با دقت رعایت گردد.

- کنترل شود که کلیه منابع استفاده شده در متن مقاله، در لیست منابع ذکر شده باشند و یا منابع ذکر شده در لیست منابع در متن به­ عنوان رفرنس استفاده شوند.

11- برگ چکیده به لاتین:

چکیده مقاله به زبان انگلیسی به همراه برگردان کامل عنوان و کلمات کلیدی در یک فایل بدون مشخصات نام و محل کار یا دانشگاه نگارندگان ارسال گردد.

شیوۀ نگارش:

 مقاله روی صفحه A4 با حاشیه‌های بالا و پایین 20 میلیمتر و راست و چپ 20 میلیمتر با قلم نازنین بولد (B Nazanin) فونت 11، در قالب نرم افزار Word2003 تایپ گردد. فاصله بین خطوط به صورت یک فاصله‌ای (Single space) انتخاب گردد. تعداد صفحه­ های مقاله با در نظر گرفتن جدول ­ها، شکل­ ها، نتایج، فهرست منابع نباید از 16 صفحه بیشتر باشد. از به کار بردن کلمات انگلیسی که معادل آنها در فارسی موجود است، در داخل متن اجتناب شود و در صورت لزوم واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود. سطر اول هر پاراگراف به میزان 0/5 سانتیمتر فرورفتگی داشته باشد.

نوع و اندازه قلم‌ها، طبق جدول زیر رعایت شود.

 

 

 

جدول، شکل­ ها، نتایج را خیلی دقیق­ تر و واضح ­تر از متن نمایش می ­دهند. اطلاعات ارائه شده در جدول­ ها نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگری در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جدول در بالای جدول ذکر گردد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنان­چه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشد، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود. توضیحات عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود. جدول تنها در محیط Word طراحی و از ایجاد ارتباط یا Link نمودارها با دیگر فایل ­ها خودداری شود.

شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری شوند. شکل‎ها باید به صورت سیاه و سفید و با کیفیت بالا باشد. عنوان هر شکل در پایین آن درج گردد. عکس‌‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. در تهیه نقشه‌ها به جای رنگ از علامت "نماد" استفاده گردد. ذکر مأخذ عکس‌‌ها یا شکل‌های اقتباس شده که از منابع دیگر، الزامی است. فایل‌های اصلی شکل‌ها با فرمت Excel, JPEG, Tiff یا PDF جهت چاپ نهایی به نشریه ارسال گردد. شکل‌ها و جداول مطابق نمونه بدون کادر تنظیم شود.

 

شکل 1. نمونه فرمت شکل‌های مورد نظر مجله مدیریت بیابان

● جداول بایستی بدون خطوط عمودی و به صورت نمونه ذیل تهیه گردند. جدول­ ها را شماره گذاری کرده و شماره را در اول عنوان قید و در متن رفرنس دهید.

جدول 1. نمونه جدول مورد نظر مجله مدیریت بیابان

 

● معادلات باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شده و در متن مقاله قبل از معادله رفرنس داده شوند. شماره معادلات باید در انتهای سمت راست و در امتداد سطر حاوی معادلات در داخل پرانتز قید شود. مثال:  

(1)                                                                                 E = m. c2

● کلیه عامل­ های دو طرف علامت مساوی در ذیل معادلات با ذکر واحد آن معرفی شوند.

● واحد‌های استفاده شده در متن مقاله باید در سیستم متریک (SI) باشد.

● مقالات بایستی با نرم افزار Word 2003 ارسال و از انجام هرگونه تنظیمات اضافی در فایل­ خودداری شود.

● رعایت نیم فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند بیابان­ زایی، بیابان ­ها، اندازه ­گیری، شده­ اند، می­ شود، می­ توان و ... ضروری است.

● نقطه و ویرگول بدون هیچ فاصله­ ای در انتهای کلمات قرار گرفته، اما بین آنها و کلمه بعدی یک فاصله نیاز است.

● شماره پاورقی ­ها در هر صفحه باید به صورت مجزا از دیگر صفحه­ ها آیند.

در روش نوین نگارش از پرانتز استفاده نمی­ شود و مطلب مستقیماً در متن بیان می ­گردد. از نوشتن مطلب در پاورقی و نیز در داخل پرانتز خودداری نمایید.

مقاله در فرمت تک ستونی تدوین و ارسال شود و از تدوین آن در دو ستون خودداری گردد.

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و  برگشت ­های مکرر و زمان­ بر مقاله خواهد شد.

● مقاله ارسالی به دفتر نشریه پس از طی مراحل داوری مسترد نمی‌شود.

● هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

● مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسندگان است.

● مجله مدیریت بیابان به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد. لذا از ارائه شکل و نمودار رنگی خودداری شود.

فایل های ارسالی شامل:

1) متن اصلی مقاله بدون اسامی نویسندگان با فرمت Word 2003

2) یک صفحه شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله به همراه اسامی، سمت و آدرس نویسندگان و نویسنده مسئول

3) تعهدنامه امضا شده توسط تمامی نویسندگان

ارسال این تعهدنامه برای آغاز بررسی اولیه الزامی است و در صورت عدم بارگذاری تعهدنامه به همراه مقاله، مقاله ارسالی بررسی نخواهد شد.

ارسال تعهدنامه مبنی بر: 1) عدم چاپ مقاله ارسالی به هر شکل در گذشته، 2) تعهد نویسندگان به صحت کامل داده های پژوهش حاضر، 3) نویسندگان در تدوین و تنظیم مقاله، اخلاق علمی را رعایت نموده اند، 4) عدم ارسال مقاله به دیگر نشریه ­ها تا تعیین تکلیف مقاله در نشریه مدیریت بیابان، 5) اطلاع تمامی نویسندگان از ارسال مقاله به دفتر نشریه و 6) نگارندگان این تعهدنامه را هرگز از سایت مجله حذف نخواهند کرد.

برای دریافت، فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک نمایید.

فرم بررسی موارد لازم برای ارسال مقاله به نشریه مدیریت بیابان

قبل از ارسال مقاله، لیست مندرج در جدول ذیل را بررسی نمایید تا تمام فرمت مورد پذیرش ارسال مقاله به نشریه علمی مدیریت بیابان به طور کامل رعایت شده باشد. توجه نمایید که که تمام 15 مورد مندرج در جدول دارای پاسخ بله باشند. جدول را تکمیل نموده و به همراه مقاله در سایت بارگذاری نمایید. عدم وجود جدول زیر و تعهدنامه به همراه مقاله باعث عدم بررسی مقاله می شود.

ردیف

نکات زیر در گردآوری و ارسال مقاله در نظر گرفته شد

بله

خیر

1

تعهدنامه با امضای خود نویسندگان ارسال شد.

 

 

2

هیچ اطلاعاتی از نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله وجود ندارد.

 

 

3

عناوین دقیقاً بر اساس قالب نشریه انتخاب شدند.

 

 

4

در متن مقاله، مرجع فقط با شماره ذکر شده و نام نویسندگان ذکر نشده است.

 

 

5

مطلبی در داخل پرانتز ذکر نشده است.

 

 

6

به مقاله تحت بررسی تحت عنوان مطالعه حاضر اشاره شده است.

 

 

7

از زمان حال ساده به عنوان زمان فعل، در بخش بررسی ادبیات موضوع استفاده شده است.

 

 

8

زمان فعل مورد استفاده در پژوهش حاضر، زمان گذشته ساده است.

 

 

9

فهرست منابع بر اساس فرمت نشریه تنظیم شده است.

 

 

10

واژگان کلیدی در عنوان مقاله تکرار نشده است.

 

 

11

اهداف پژوهش حاضر در پاراگراف آخر بخش مقدمه ذکر شده است.

 

 

12

همه شکل‌ها و متن روی آنها خوانا هستند، مانند مختصات نقشه و ...

 

 

13

بخش مواد و روش ها گردآوری و مراجع لازم درج گردید.

 

 

14

نام نرم افزار بر اساس فرمت مجله ذکر نشده است.

 

 

15

عناوین شکل‌ها و جدول‌ها به ترتیب زیر و بالای آنها نوشته شده‌اند و در کادر نیستند.

 

 

16

نام علمی گونه با حروف ایتالیک و نام کاشف گونه با فونت معمولی نوشته شده است.

 

 

17

شماره جدول و شکل در ابتدای جمله اول ذکر نشده است و در پرانتز به جدول مورد نظر ارجاع داده شده است.

 

 

18

عناصر و سایر مواد شیمیایی با اختصارات رایج در علم شیمی نوشته شده‌اند.

 

 

فایل های مذکور بایستی در سامانه نشریه به آدرس www.jdmal.ir در بخش ارسال مقاله بارگذاری گردد.

 نشانی پستی دفتر مجله مدیریت بیابان : یزد، دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران کدپستی: 741-89195

تلفکس: 38210698-035

رایانامه: jdm.isadmc@yahoo.com

راهنمای نگارش مقاله بر اساس شیوه­ نامه APA در سایت انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی قابل دسترس است.

نویسندگان محترم بعد از پذیرش مقاله در سامانه نشریه موظف هستند مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال را به شماره حساب 2007517303 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد، ‌کد شعبه 20075، نام صاحب حساب: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی، واریز نمایند.