داوران

با کمال احترام و سپاس از همراهی ارزشمند و صادقانه فرهیختگان گرامی، که  در ارزیابی علمی و داوری مقالات، این نشریه را همراهی نموده‌اند. دوام عزت و سلامت، و حضور پایدار این عزیزان را آرزومندیم. برای عرض تشکر از این همراهان مجله، لیست اسامی ایشان در ادامه ارائه می شود. امیدواریم که این همکاری علمی با ارزش، تداوم داشته باشد.

اسامی داوران سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1392                    اسامی داوران سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 

اسامی داوران سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1393                   اسامی داوران سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393

اسامی داوران سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1394                 اسامی داوران سال سوم، شماره 6، پاییز و زمستان 1394

اسامی داوران سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان 1395               اسامی داوران سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395

اسامی داوران سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1396                 اسامی داوران سال پنجم، شماره 10، پاییز و زمستان 1396

اسامی داوران سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان 1397             اسامی داوران سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان 1397

اسامی داوران سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان 1398              اسامی داوران سال هفتم، شماره 14، پاییز و زمستان 1398

اسامی داوران سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1399            اسامی داوران سال هشتم، شماره 16، پاییز و زمستان 1399

اسامی داوران سال نهم، شماره 1، پیاپی 17، بهار 1400