اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری - فرسایش آبی و بادی استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/ekhtesasi
mr_ekhtesasiyazd.ac.ir
(+98)(353)1232803
0000-0002-1153-592X

سردبیر

سید جمال الدین خواجه الدین

سنجش از دور و اکولوژی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

khajedinyahoo.com
0000-0002-9592-5254

اعضای هیات تحریریه

سادات فیض‌نیا

زمین‌شناسی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sfeiz
feizut.ac.ir
(+98)(263)2223044
0000-0002-0679-9066

محسن محسنی ساروی

آبخیزداری - جنگلداری استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~msaravi
msaraviut.ac.ir
(+98)(263)2223044

سید جمال الدین خواجه الدین

سنجش از دور و اکولوژی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

khajedinyahoo.com
0000-0002-9592-5254

حسین آذرنیوند

مرتعداری (گیاه‌شناسی و اکولوژی) استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hazar
hazarut.ac.ir
(+98)(263)2223044
0000-0003-0024-9060

محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری - فرسایش آبی و بادی استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

Professor, Faculty of Natural Resources & Desert Studies, Yazd University
mr_ekhtesasiyazd.ac.ir
(+98)(353)1232803
0000-0002-1153-592X

محمد تقی دستورانی

هیدرولوژی استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

dastorani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
dastoranium.ac.ir
0000-0002-5387-8779

سعید سلطانی

آبخیزداری استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

ssoltani.iut.ac.ir/
ssoltanicc.iut.ac.ir
(+98)(313)3911029
0000-0002-9326-0770

علی طالبی

آبخیزداری - هیدرولوژی استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/a.talebi/en
talebisfyazd.ac.ir
(+98)(353)1232803
0000-0001-9132-1026

ناصر باغستانی میبدی

مرتعداری دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

n_baghestaniyahoo.com

حسین ملکی نژاد

آبخیزداری-هیدرولوژی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/hmalekinezhad
hmalekinezhadyazd.ac.ir
(+98)(351)232815
0000-0002-1153-592X

احمد پهلوانروی

جغرافیا-ژئومرفولوژی دانشیار، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

profile.uoz.ac.ir/cv/resume/pahlavanravi
pahlavanraviuoz.ac.ir
(+98)(543)2232112

حسن خسروی

بیابان‌زدایی (ارزیابی، پایش و هشدار بیابان‌زایی و گردوغبار) دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hakhosravi
hakhosraviut.ac.ir
(+98)(263)2223044
0000-0002-2594-6199

اعضای هیات تحریریه بین المللی

امیرهمایون صفارزاده

مهندسی علوم زمین دانشیار، دانشگاه Kyushu، ژاپن

amirsaffarzadeh.com/
amirdoc.kyushu-u.ac.jp
+81 (92) 802-3431
0000-0002-1439-4982

مدیر داخلی

حسن خسروی

بیابان‌زدایی (ارزیابی، پایش و هشدار بیابان‌زایی و گردوغبار) دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hakhosravi
hakhosraviut.ac.ir
(+98)(263)2223044
0000-0002-2594-6199

ویراستار ادبی نشریه

علی اکبر نظری سامانی

ژئومرفولوژی-فرسایش و رسوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~aknazari
aknazariut.ac.ir
(+98)(263)2223044
0000-0003-0648-9743

ویراستار انگلیسی

محمد زارع

بیابان زدایی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناس، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/mzernani
mzernaniyazd.ac.ir
(+98)(353)1232819

مدیر اجرایی

عاطفه جبالی

بیابان زدایی دکتری مدیریت و کنترل بیابان - دانشگاه یزد

at.jebaliyazd.ac.ir