بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 Research Associate Professor, Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran

چکیده

با توجه به اهمیت تاغزارها در تثبیت خاک به ویژه ماسه‏های روان و نیز هزینه‏های فراوان صورت گرفته برای توسعه بیولوژیک‏، این پژوهش به بررسی برخی عوامل موثر بر خشکیدگی تاغ‌های دست‌کاشت منطقه اشکذر استان یزد متمرکز شد. برای انجام این پژوهش از منطقه تاغ کاریشده، مکانی (سایت) همسال انتخاب و از آن به تعداد 5 پایه شاداب، 5 پایه نیمه شاداب و 5 پایه پژمرده بر پایة نمود ظاهری گیاهان در مکان مطالعاتی انتخاب شد. برای هر کدام از پایه‌های تاغ انتخاب شده، نسبت برگ به ساقه به عنوان شاخص شادابی اندازه گیری شد. همچنین تعداد 15 نمونه اندام هوایی و 15 نمونه ریشه برای انجام آزمایش‏های شیمیایی برداشت شد و بوسیلة روش‏های استاندارد مقدار یون‏های سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و فسفر در آزمایشگاه اندازه گیری شد. تأثیر یون‏های اندازه گیری شده در گیاهان بر شاخص شادابی با روش تجزیه واریانس تک‌ متغیره بررسی شد. بنابر نتایج به دست آمده نقش فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در اندام هوایی گیاهان موجب تاثیر کاهندة معنی‌داری (منیزیم ((meq/100gr90کاهش، کلسیم (meq/100gr) 21.2 کاهش، فسفر 0.8% کاهش، پتاسیم  (mg/kg)255 کاهش) برروی شاخص شادابی گیاه داشته است. به نظر می‌رسد در بین این عناصر پتاسیم مهمترین نقش را داشته است.

کلیدواژه‌ها