فرایند پذیرش مقالات

مدیریت نشریه همواره تلاش می کند ارزیابی و چاپ مقالات با کیفیت مناسب و در قالب یک برنامه ریزی مشخص و محدود انجام شود. بنابراین با یک برنامه ریزی دقیق، تلاش گردیده است تا زمان داوری مقالات در بازه زمانی 3 تا 6 ماه صورت پذیرد تا امکان پاسخگویی بهتری در مقابل پژوهشگران فراهم شود.

از پژوهشگران محترمی که تمایل به ارسال مقاله به این نشریه دارند، خواهشمند است برای دریافت آیین نگارش و نیز ارسال مقاله خود به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.

فرایند پذیرش مقالات در نشریه علمی پژوهشی مدیریت بیابان به شرح زیر است:

1. بارگذاری مقاله همراه با تعهدنامه و فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول و تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور کد اختصاصی که در اختیار نویسنده مسئول قرار می گیرد؛

2. بررسی اولیه مقاله از نظر مطابقت با فرمت نشریه که در صورت عدم مطابقت کامل با فرمت، مقاله به نویسنده مسئول برای اصلاح و ارسال مجدد برگشت داده می ­شود؛

3. ارسال به سردبیر برای مشاوره با دبیران تخصصی و تعیین داور؛

4. ارسال مقاله برای سه داور؛

5. دریافت نظرات داوران، که با دو نظریه مثبت مقاله در پروسه بررسی باقی مانده و برای اصلاح به نویسنده مسئول ارسال می گردد. مقاله با دو نظر منفی عدم پذیرش بر اساس نظر داوران دریافت نموده و بایگانی می شود؛

6. اعمال کلیه اصلاحات پیشنهادی داوران و بارگذاری مجدد آن توسط نویسنده مسئول در سایت مجله. در صورتی که نویسندگان با نظر داوری موافقت نداشته باشند، باید رد هر نظر را با ارائه دلایل علمی برای داوران شرح دهند؛

۷. ارسال مقاله اصلاح شده به داور نهایی یا داور تطبیق دهنده برای بررسی اصلاحات انجام شده طبق نظر و پیشنهادات داوران و اظهار نظر نهایی؛

۸. تصمیم گیری سردبیر مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله برای چاپ بر اساس نظر داور نهایی؛

9. ارسال نامه پذیرش اولیه؛

10. ارسال نامه پرداخت هزینه چاپ و پذیرش نهایی: نویسندگان محترم بعد از پذیرش اولیه مقاله در سامانه نشریه موظف به واریز مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 2007517303 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد، ‌کد شعبه 20075، به نام: «انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی» هستند. بنا به تصمیم هیأت مدیرۀ انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران و هیأت تحریریه نشریۀ مدیریت بیابان، هزینۀ پذیرش و چاپ مقالۀ نویسندگان مسئول عضو انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران که عضویت خود را در سال ارسال مقاله، تمدید نموده ­اند، با ارائه کارت عضویت، مبلغ سه میلیون ریال است. همچنین مقالۀ داورانی که حداقل چهار مقاله برای مجله داوری کرده باشند، بدون دریافت هزینه چاپ می گردد؛

11. ارسال مقاله به ویراستار فارسی و انگلیسی؛

12. ارسال مقاله به نویسنده در صورت نیاز به اصلاحات ویرایشی؛

13. ارسال مقاله به صفحه آرا؛

14. ارسال مقاله به نویسنده برای تأیید نهایی مقاله جهت چاپ؛

15. بارگذاری مقاله بر روی سایت نشریه و انتشار الکترونیکی.

 

روندنمای مراحل داوری مقالات در مجله مدیریت بیابان